Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Стандарти

1. Управление на качеството:

 • БДС EN ISO 9000:2015 Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник;
 • БДС EN ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството. Изисквания;
 • БДС EN ISO 9004:2009 Системи за управление на качеството. Указания за подобряване на постиженията;
 • БДС ISO 10001:2011 Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за ръководене на организацията;
 • БДС ISO 10002:2015 Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указание за обработването на рекламации е организациите;
 • БДС ISO 10003:2011 Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за разрешаване на спорове извън организациите;
 • ISO/TS 10004:2012 Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за наблюдение и измерване;
 • БДС ISO 10005:2008 Системи за управление на качеството. Указания за план по качеството;
 • ISO 10006:2003 Системи за управление на качеството. Указания за управление на качеството при проектиране;
 • ISO 10007:2017 Системи за управление на качеството. Указания за управление на конфигурацията;
 • ISO 10008:2014 Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за сделките на организацията с ползващите електронна търговия;
 • БДС EN ISO 10012:2006 Системи за управление на измерванията. Изисквания за процесите на измерване и техническите средства за измерване;
 • БДС ISO 10014:2010 Управление на качеството. Указания за постигане на финансови и икономически ползи;
 • ISO 10015:1999 Управление на качеството. Указания за обучението.
 • БДС ISO/TR 10017:2006 Указания за статистически методи за ISO 9001:2000;
 • БДС ISO 10018:2013 Управление на качеството. Указания за приобщаването и компетентността на персонала;
 • БДС ISO 10019:2007 Указания за избор на консултанти по системи за управление на качеството и за използването на техните услуги.

2. Околна среда:

 • БДС EN ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане;
 • БДС EN ISO 14004:2016 Системи за управление по отношение на околната среда. Общи указания за прилагане;
 • БДС EN ISO 14006:2011 Системи за управление на околната среда. Насоки за обединяващ екодизайн;
 • БДС EN ISO 14015:2010 Управление на околната среда. Оценяване на околната среда на площадки и организации;
 • БДС EN ISO 14031:2013 Управление на околната среда. Оценяване на резултатността спрямо околната среда. Указания;
 • БДС EN ISO 14044:2006 Управление на околната среда. Оценка на жизнения цикъл. Изисквания и указания;
 • БДС EN ISO 14045:2012 Управление на околната среда. Оценяване на екологичната ефективност на системи за продукти. Принципи, изисквания и указания;
 • БДС EN ISO 14050:2010 Управление на околната среда. Речник;
 • БДС EN ISO 14051:2011 Управление на околната среда. Отчетност за стойността на материалните потоци. Обща рамка.
 • ISO/TR 14062:2002 Управление по отношение на околната среда. Интегриране на аспектите спрямо околната среда при проектирането и разработването на продукт;
 • БДС EN ISO 14063:2010 Управление на околната среда. Обмен на информация по отношение на околната среда. Насоки и примери.

3.Сигурност на информацията:

 • ISO/IEC 27000:2016 Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Общ преглед и речник;
 • БДС ISO/IEC 27001:2014 Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания;
 • БДС ISO/IEC 27002:2014 Информационни технологии. Методи за сигурност. Кодекс за добра практика за управление на сигурността на информацията;
 • БДС ISO/IEC 27003:2011  Информационни технологии. Методи за сигурност. Указания за внедряване на системи за управление на сигурността на информацията;
 • БДС ISO/IEC 27004:2017  Информационни технологии. Методи за сигурност. Управление на сигурността на информацията. Измерване;
 • БДС ISO/IEC 27005:2012  Информационни технологии. Методи за сигурност. Управление на риска за сигурността на информацията;
 • ISO/IEC 27006:2015  Информационни технологии. Методи за сигурност. Изисквания за органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление на сигурността на информацията;
 • ISO/IEC 27007:2017 Информационни технологии. Методи за сигурност. Указания за одит на системите за управление на сигурността на информацията;
 • ISO/IEC TR 27008:2011 Информационни технологии. Методи за сигурност. Указания за одитори, свързани с механизмите за контрол на сигурността на информацията;
 • ISO/IEC 27011:2016 Информационни технологии. Указания за управление на сигурността на информацията за телекомуникационни организации, базирана на ISO/IEC 27002;
 • БДС ISO/IEC 27013:2015 Информационни технологии. Методи за сигурност. Указания за съвместно внедряване на ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 20000-1;
 • ISO/IEC 27032:2012 Information technology – Security techniques – Guidelines for cybersecurity;
 • ISO/IEC 27037:2012 Information technology – Security techniques – Guidelines for identification, collection, acquisition, and preservation of digital evidence;
 • ISO 27799:2016 Health informatics -- Information security management in health using ISO/IEC 27002.

4. Информационни технологии:

 • БДС ISO/IEC 20000-1 :2012 Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1: Изисквания относно системата за управление на услуги.

5. Сигурност на доставките:

 • БДС ISO 28000:2012 Изисквания за системите за управление на сигурността на веригата за доставки;
 • ISO 28001:2007 Системи за управление на сигурността на веригата на доставките. Най-добри практики за прилагане на сигурността на веригата за доставки. Оценки и планове. Изисквания и указания;
 • ISO 28003:2007 Системи за управление на сигурността на веригата за доставки. Изисквания към органи, извършващи одит и сертификация на системи за управление на сигурността на веригата за доставки;
 • ISO 28004-1:2007 Security management systems for the supply chain -- Guidelines for the implementation of ISO 28000 -- Part 1: General principles;
 • ISO 28004-2:2014 Security management systems for the supply chain -- Guidelines for the implementation of ISO 28000 -- Part 2: Guidelines for adopting ISO 28000 for use in medium and small seaport operations;
 • ISO 28004-3:2014 Security management systems for the supply chain -- Guidelines for the implementation of ISO 28000 -- Part 3: Additional specific guidance for adopting ISO 28000 for use by medium and small businesses (other than marine ports);
 • ISO 28004-4:2014 Security management systems for the supply chain -- Guidelines for the implementation of ISO 28000 -- Part 4: Additional specific guidance on implementing ISO 28000 if compliance with ISO 28001 is a management objective.

6. Управление на риска:

 • БДС ISO 31000:2011 Управление на риска. Принципи и указания;
 • БДС ISO 31010:2010 Управление на риска. Методи за оценяване на риска.

7. Услуги.

7.1. Туристически услуги:

 • БДС EN 13809:2006 Туристически услуги. Туристически агенции и туроператори. Терминология;
 • БДС EN ISO 18513:2006 Туристически услуги. Хотели и други видове места за настаняване при туризъм. Терминология;
 • БДС EN 15565:2008 Туристически услуги. Изисквания за предоставяне на професионално обучение и програми за квалификация на екскурзоводи;

7.2. Преводачески услуги:

 • БДС EN 15038:2006 Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата.

7.3. Пощенски услуги:

 • БДС EN 14012:2008 Пощенски услуги. Качество на услугата. Принципи за обработване на рекламациите;
 • БДС EN 14142-1:2011 Пощенски услуги. Бази от данни за адреси. Част 1: Съставни части на пощенските адреси;
 • БДС EN 14534:2016/AC:2017 Пощенски услуги. Качество на услугата. Измерване на времето за пренасяне от край до край на големи обеми от пощенски пратки;
 • БДС EN 13850:2013 Пощенски услуги. Качество на услугата. Измерване на времето за пренасяне от край до край на единични пратки с предимство и пощенски пратки от първи клас;
 • БДС EN 14508:2016 Пощенски услуги. Качество на услугата. Измерване на времето за пренасяне от край до край на единични пратки без предимство и пощенски пратки от втори клас;
 • СД CEN/TS 14773:2006 Пощенски услуги. Качество на услугата. Измерване на загубите и същественото закъснение при единични пощенски пратки с предимство и първокласни пощенски пратки чрез изследване с изпитвателни писмовни пратки.

7.4. Финансови услуги:

 • БДС ISO 13616-1 Финансови услуги. Международен номер на банкова сметка (IBAN). Част1: Структура на IBAN;
 • БДС ISO 13616-2 Финансови услуги. Международен номер на банкова сметка (IBAN). Част 2: Роля и отговорности на регистрационните органи;
 • БДС ISO 20022 Финансови услуги. Универсална схема на съобщения за финансовата индустрия;
 • БДС ISO 8109 Банково дело и свързаните с него финансови услуги. Ценни книжа. Формат на еврооблигации.

7.5. Услуги на брокери на недвижими имоти:

 • БДС EN 15733 Услуги на брокери на недвижими имоти. Изисквания относно предоставянето на услугите от брокери на недвижими имоти.

7.6. Консултантски услуги:

 • БДС EN 16114:2011 Консултантски услуги в сферата на управлението;
 • СД CEN/TS 99001:2009 Услуги за подпомагане на предприятията. Услуги за подпомагане и консултиране на малки предприятия. Терминология, качество и изпълнение.

8. Енергийна ефективност:

 • БДС EN ISO 50001:2011 Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за прилагане;
 • БДС ISO 50002:2015 Енергийни одити. Изисквания с указания за прилагане;
 • БДС ISO 50003:2015 Системи за управление на енергията. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление на енергията;
 • БДС ISO 50004:2015 Системи за управление на енергията. Указания за внедряване, поддържане и подобряване на система за управление на енергията;
 • БДС EN 15217:2007 Енергийни характеристики на сгради. Методи за изразяване на енергийните характеристики и за енергийна сертификация на сгради;
 • БДС EN 15603:2009 Енергийни характеристики на сгради. Общо енергопотребление и определяне на енергийни нива;
 • БДС EN ISO 13790:2008 Енергийни характеристики на сгради. Изчисляване на потребната енергия за отопляване и охлаждане на пространство;
 • БДС EN 15193-1:2017 Енергийна ефективност на сгради. Енергийни изисквания за осветление Част 1: Спецификации, модул М9;
 • БДС EN 16798-17:2017 Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 17: Указания за надзор на системите за вентилация и климатизация (модули M4-11, M5-11, M6-11, M7-11).

Други за енергийна ефективност:

 • Директива 2009/125/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението;
 • Директива 2010/30/ЕС относно посочването на консумацията на енергия и на други и ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите.

9. Безопасност на хранителните продукти:

 • БДС EN ISO 22000:2006 Системи за управление на безопасността на хранителните продукти. Изисквания за всяка организация, принадлежаща към хранителната верига;
 • ISO 22004:2014 Системи за управление на безопасността на хранителните продукти. Указания за прилагането на ISO 22000;
 • БДС EN ISO 22005:2008 Проследимост по веригата за фуражи и хранителни продукти. Общи принципи и основни изисквания за проектиране и внедряване на системата (ISO 22005:2007);
 • СД ISO/TS 22003:2014 Системи за управление на безопасността на хранителните продукти. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление на безопасността на хранителните продукти.

Нови стандарти за млечни продукти:

 • БДС 12-2010 Българско кисело мляко;
 • БДС 14-2010 Български кашкавал;
 • БДС 15-2010 Българско бяло саламурено сирене.

Последна актуализация на 21.10.2017г.