Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

процедура

10

ян.'13

Как да се подготвим за вътрешен одит?

Подготовка за одитПодготовката за вътрешен одит стои в основата на неговото успешно провеждане. Вътрешният одит е средство, което помага на ръководството да определи ефикасността на внедрената система и да открие възможности за нейното подобрение. Отговорността е голяма и за това трябва да се положат максимални усилия за осигуряването на обективност и професионална добросъвестност за провеждане и докладване на резултатите от одита. За подготовката и извършването на конкретния одит в организацията отговорност носи ръководителя на екипа(водещ одитор). Той трябва предварително да събере необходимата за подготовката на одита информация, като:

Още...

19

дек.'12

5 стъпки за оценка на съответствието

Оценка на съответствиетоСъгласно точка 4.5.2 Оценяване на съответствието на стандарти ISO 14001 Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане и OHSAS 18001 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания, организацията трябва периодично да оценява съответствието с приложимите законови изисквания и други изисквания, които е приела да спазва. За целта към системата за управление на околната среда или здравето и безопасността при работа се разработва процедура, която описва регламента по извършване на оценката за съответствие. Когато системите по околна среда и здраве и безопасност при работа са интегрирани е възможно процедурата да бъде една обща за двете системи. Оценката на съответствието е тежък процес, който изисква сериозни познания на нормативната уредба - обща и специфична касаеща дейността на самата организация. Точността на направената оценка зависи от знанията и опита на извършващите я. Колкото е по-подробна и задълбочена, толкова ще е по-полезна за организацията и ще ограничи до минимум възможностите за санкции от страна на контролните органи.

Още...

06

ное.'12

Взаимоотношения между клиенти и доставчици на преводачески услуги

Продължавам с поредицата материали посветени на изискванията на стандарт EN 15038. До тук разгледах основните изисквания налагани от стандарта, като днес ще се опитам да внеса яснота относно взаимоотношенията между клиент и ДПУ. Изискване на стандарта е разработването на процедура за управление на взаимоотношения с клиенти от запитването до извършване на плащането за изпълнението на услугата по превод. Регламентът по процедурата започва с анализ на запитванията и проверка за изпълнимост, т.е. дали ДПУ разполага с необходимите човешки и технически ресурси да изпълни проекта. При възможност за изпълнение ДПУ предоставя на клиента оферта с посочени цена и подробности, свързани с предаването на проекта. След приемане на офертата от страна на клиента е необходимо сключването на споразумение, в което да бъдат посочени търговските условия и изискванията по услугата. Важно условие е

Още...

30

окт.'12

Какви са изискванията на стандарт EN 15038?

В предишен материал обърнах внимание за възможностите пред преводаческите агенции да удовлетворят изискванията по сертификация на система за управление на качеството на преводаческите услуги, а днес ще обърна повече внимание на самите изисквания към доставчиците на преводачески услуги/ДПУ/, които налага стандарт EN 15038. Ще започна с това, че стандарт EN 15038 не се прилага за устни преводи. Стандартът определя изискванията към доставчиците на преводачески услуги по отношение на:

  • човешките и техническите ресурси;
  • управление качеството на проектите, договорната рамка и процедурите.
Преди да продължа с изискванията на стандарта ще обърна внимание на няколко термина използвани от стандарта и техните определения, с цел избягване на недоразумения.

Още...

11

окт.'12

Как преводаческите агенции да получат сертификат по стандарт EN 15038:2006 Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата?

Много се изписа по темата след като Министерство на външните работи оповести новите изисквания за сключване на договор с отдел Консулски отношения, където се поставя изискването за наличие на сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт EN 15038:2006 Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата, считано от 1.07.2013г. Не се наемам да коментирам причините и последиците от това решение, още повече че освен внедряването и сертифицирането на система за управление се налагат и допълнителни изисквания към преводаческите агенции, които са не по-малко тежки и ресурсоемки. Целта на материала е да помогне на собствениците на агенции за превод да се ориентират в дейностите по разработване, внедряване и сертифициране на система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт EN 15038.

Още...

13

сеп.'12

Новото издание на стандарт ISO/IEC 17020:2012 Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи извършващи контрол.

време за промянаВреме за промяна на системата за управление. През месец август излезе от превод новото издание на ISO/IEC 17020:2012 Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи извършващи контрол. Във тази връзка се очаква да бъде приет преходен период от 2-3 години, в който органите за контрол трябва да приведат в съответствие с новите изисквания своите системи за управление. Актуализирането на документираната система за управление е процес, който преминава през следните етапи:

Още...

27

авг.'12

Системи за управление сигурността на информацията

Системите за управление сигурността на информацията набират все по-голяма скорост съдейки по подадените проекти по последната одобрена европейска програма за покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията. Дали причината е в осъзнаването на тяхната необходимост или е породено от външен натиск, вече внедрени други стандарти/стандартите са задължителен елемент за програмата/ или друго е трудно да се каже, но факт е засиления интерес към СУСИ. Предпазливостта по отношение на системите за управление сигурността на информацията се поражда от погрешното схващане, че системата касае сигурността на информацията на IT инфраструктурата и информацията свързана с нея, т.е. компютри, компютърни мрежи и информацията в тях. Вярно е, че голяма част от информацията се съхранява, обработва и разпространява чрез компютрите и компютърните мрежи, но с това съвсем не се изчерпва наличната в една организация информация. Тя обхваща всички данни, които ако напуснат организацията или попаднат в неподходящи ръце биха могли да навредят на нейното съществуване.

Още...

11

юли'12

Системи за управление на качеството – управление на несъответстващ продукт

несъответстващ продуктПреди да навляза в темата за управлението на несъответстващ продукт, ще обърна внимание на това, какво представлява несъответствието като понятие. Ако погледнем в стандарт ISO 9000 "Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник.” ще видим следното определение за несъответствие – „неизпълняване на изискване”. Тогава можем да кажем, че несъотвестващият продукт ще бъде продукт, който не отговаря на зададените изисквания. Трябва да отбележа още нещо, че под понятието продукт според ISO 9000 могат да се разглеждат следните четири основни категории:

  • услуги(например транспорт, ремонт);
  • нематериален продукт(например компютърна програма);
  • материален продукт(например машинна част, уред, мебел, осветително тяло, компютър);
  • продукти, които са резултат на непрекъснат процес(например смазочен материал, охлаждаща течност).

Още...