Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

процедура

05

юли'12

Система за управление на качеството – процеси, свързани с клиента

приказен диванНа всички е ясно, че процесите свързани с клиента са от определящо значение за успеха на всяка една организация. Описанието на регламента по тяхното управление можете да намерите в процедура наречена Продажби, Взаимоотношения с клиенти или друга подобна. Въпреки, че стандарт ISO 9001:2008  не изисква задължителното разработване на такъв тип процедура, тя се създава поради нейното ключово значение за дейността на организацията. Ако във вашата система липсва такъв тип процедура, не означава, че нямате такъв регламент, а че по-скоро е описан на друго място и под друга форма, като например в Наръчника по качество в точка 7.2. В основата на процеса на взаимоотношения с клиенти се поставя задоволяването или по-точно казано удовлетворяването на изискванията на клиентите. Това обаче не бива да се бърка с разбирането за задоволяване на всяка прищявка на клиента.

Още...

09

май'12

Изменение на документи

Живеем в динамично време свързано с ежедневни предизвикателства и промени. Средата се променя във всеки един момент, което изисква незабавна реакция от страна на бизнеса. Бизнеса се променя, системата за управление също. За да е в синхрон с времето и промените системата трябва да бъде гъвкава и динамична и да реагира на всяка промяна, както в средата, така и организацията. Реакцията на системата се изразява в промяна на структура, регламенти и документи. Всяка промяна трябва да бъде отразена в документацията на системата, чрез изменение на съответните документи, запознаване на заинтересованите лица и провеждане на обучение/ако е необходимо/. Промяната не може да бъде самоцелна. Тя трябва да бъде съобразена със следните условия:

Още...

13

апр.'12

Интегриране на процеси

От предишния материал стана ясно, че първата стъпка в интегрирането на СУК и ERP системата е определянето на процесите в организацията и тяхното взаимодействие. Но преди да заговорим в дълбочина за процесите, нека да разгледаме: Какво е процес? Според стандарт ISO 9000 Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник, процесът се разглежда като съвкупност от взаимосвързани или взаимодействащи си дейности, които превръщат входните елементи в изходни елементи”.

Още...

13

мар.'12

Техники за провеждане на вътрешен одит

Провеждането на вътрешен одит на системата за управление има за цел събиране на достатъчно обективни доказателства за съответствие с поставената цел на одита. Например, ако целта на одита е проверка на цялата система за управление на качеството, одиторът трябва да събере достатъчно обективни доказателства за съответствие на системата с изискванията на стандарт ISO 9001. Обърнете внимание на основната цел при провеждане на вътрешен одит - събиране на достатъчно обективни доказателства за съответствие с критериите на одита. По време на одита се търсят доказателства за съответствие, а не несъответствия. Хората често се притесняват от вътрешните одити, защото поради незнание или некомпетентност на одиторите, те са превръщат в наказателна акция спрямо служителите. Целта на одита не е в откриване на виновния за възникването на даден проблем, а в откриване на причините за появата на проблема, вземане на решения за неговото отстраняване и предприемане на мерки за предотвратяване на повторната му поява. Предполагам разбирате разликата.

Още...

06

мар.'12

Система за управление – разработване, внедряване и сертифициране

Интернет присъствието оказва сериозно влияние върху маркетинговата дейност на една организация. Разбира се, тук няма да говорим за това как и какво да направи една фирма за да постигне успех в интернет, но благодарение на работата ми по kachestvoto.com получавам различни запитвания свързани с разработване и внедряване на системи за управление и за обучение по съответните системи. Във връзка със запитванията ми направи впечатление, че хората, които не са се сблъсквали по една или друга причина със системите за управление нямат представа за етапите, през които се преминава до получаването на сертификат на системата за управление. Затова днес ще разгледам основните етапи и ще направя пояснения по всеки един от тях. Няма да конкретизирам каква точно система за управление ще бъде внедрявана, защото за получаването на сертификат по някоя от системите за управление било то по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа, социална отговорност, информационна сигурност се следва следната последователност:

Още...

31

ян.'12

Новости в ISO 19011:2011 – IV част

6. Дейности, свързани с одита – точката е свързана с указания по планиране и провеждане на одита. Сравнявайки двете фигури показани по-долу(фигура 1 - версия 2004, фигура 2 - версия 2011) на пръв поглед се наблюдават сериозни различия, които в последствие се оказва, че се изразяват само в промяна на част от точките и в допълнения към някои от тях. Към т. 6.2.2 Установяване на първоначален контакт с одитираната организация са добавени допълнителни цели свързани с определянето на приложимите законови и други изисквания, работата с поверителна информация и очакванията и потребностите на одитираната организация.

Още...

05

юли'11

Финансиране на системи за управление

европейско финансиранеПреди броени дни стартира програмата за „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“. За разлика от друг път програмата е насочена в по-голяма степен към системите за управление отколкото към покриването на международните стандарти и позволява финансиране на софтуерни системи за управление на бизнеса без необходимост от покриване на стандарти. Освен това позволява кандидатстване за инвестиции в оборудване към съответните системи за управление. Познавайки системите за управление на бизнеса и техния ефект върху конкурентоспособността на фирмите, които ги използват мисля, че е напълно обоснована насоченост на програмата, но забелязвам едно съществено ограничение за фирмите решили да използват програмата за финансиране на интегрирани системи за управление. Програмата не допуска финансиране по внедряване на системи за здраве и безопасност при работа съгласно изискванията на стандарт OHSAS 18001.

Още...

23

апр.'11

Как се оценяват доставчиците?

верига на доставкитеВ днешно време успешното управление на веригата на доставките се превръща в ключов фактор за оцеляването на всяка една организация. От една страна е стремежът за постигане на по-ниска доставна цена, а от друга не допускането на прекалена близост с доставчиците, която да им позволи да влияят на нашия бизнес. Все по-често се сблъсквам с нежеланието на фирмите да се обвържат със своите доставчици чрез договори, именно поради изброените причини. Противно на японския модел, където доставчиците се „управляват” чрез партньорски взаимоотношения, ние тук все още се страхуваме да се доверим. Може би с право, но по този начин губим възможността да споделяме информация с нашите доставчици и да координираме по-ефективно общите задачи. Със сигурност в практиката на всяка фирма съществуват доставчици, с които са изградени отношения на доверие и такива, с които не са.

Още...