Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

интегрирана система

26

мар.'13

Интегрирана система за управление по качество и здраве и безопасност при работа

интегрирана системаПоредната статия е провокирана от предстоящ проект за интеграция на система за управление на качеството по ISO 9001 и система за управление здравето и безопасността при работа по OHSAS 18001. Напоследък интересът към интегриране на системи за управление нараства, поради факта че на голяма част от организациите им се налага да внедряват повече от една система за управление, пък било то ISO система или информационни системи за автоматизиране на бизнес процесите. Наблюденията ми показват, че в повечето случаи системите се внедряват през различни периоди от развитието на организацията и по една или друга причина не са направени постъпки за тяхното интегриране. Това води до затрудняване управлението и поддържането на системите, дублиране на дейности и объркване на персонала. Една от причините за избягване на интегрирането на системите е, че процесът е по-сложен и трудоемък, отколкото разработването и внедряването на отделни системи за управление и изисква повече време, което в повечето случаи липсва.

Още...

19

дек.'12

5 стъпки за оценка на съответствието

Оценка на съответствиетоСъгласно точка 4.5.2 Оценяване на съответствието на стандарти ISO 14001 Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане и OHSAS 18001 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания, организацията трябва периодично да оценява съответствието с приложимите законови изисквания и други изисквания, които е приела да спазва. За целта към системата за управление на околната среда или здравето и безопасността при работа се разработва процедура, която описва регламента по извършване на оценката за съответствие. Когато системите по околна среда и здраве и безопасност при работа са интегрирани е възможно процедурата да бъде една обща за двете системи. Оценката на съответствието е тежък процес, който изисква сериозни познания на нормативната уредба - обща и специфична касаеща дейността на самата организация. Точността на направената оценка зависи от знанията и опита на извършващите я. Колкото е по-подробна и задълбочена, толкова ще е по-полезна за организацията и ще ограничи до минимум възможностите за санкции от страна на контролните органи.

Още...

13

дек.'12

Как CRM помага на СУК и къде можем да интегрираме?

CRMПреди няколко дни присъствах на семинар посветен на CRM и ERP системите. Не се занимавам с внедряване на такъв тип системи, но посещавам семинарите, за да придобия представа за възможностите на предлаганите решения от гледна точка интеграция със системите за управление на качеството. Наблюденията показват, че все повече организации преминават към използването на информационни системи за управлението на своя бизнес. Трудностите по внедряването не са малки, инвестициите също, но ако организацията не намери начин да бъде в крак в времето, остава извън него и съответно извън бизнеса. Много и най-разнообразни са решенията на пазара и аз нямам за цел да ви рекламирам и представям някое от тях. Всеки трябва да определи подходящото за своя бизнес съобразно целите и възможностите си. Идеята ми е да разкрия допирните точки и възможностите за интеграция между системите с цел оптимизация на работата и избягване дублирането на дейностите.

Още...

11

окт.'12

Как преводаческите агенции да получат сертификат по стандарт EN 15038:2006 Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата?

Много се изписа по темата след като Министерство на външните работи оповести новите изисквания за сключване на договор с отдел Консулски отношения, където се поставя изискването за наличие на сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт EN 15038:2006 Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата, считано от 1.07.2013г. Не се наемам да коментирам причините и последиците от това решение, още повече че освен внедряването и сертифицирането на система за управление се налагат и допълнителни изисквания към преводаческите агенции, които са не по-малко тежки и ресурсоемки. Целта на материала е да помогне на собствениците на агенции за превод да се ориентират в дейностите по разработване, внедряване и сертифициране на система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт EN 15038.

Още...

27

май'12

Процес Закупуване

Закупуването е важен процес, защото е определящ за качеството и реализацията на крайния продукт. Материалите за изработването на даден продукт са необходими в определено време и с определено качество. Това би могло да се постигне само чрез ефективно управление на процеса на закупуване. Добрата практика според стандарт ISO 9001:2008 показва, че за управлението на процеса е необходимо изграждането на взаимноизгодни отношения с доставчиците. Как? Няма точно определен регламент. Но всяка организация трябва да подбере такива доставчици, които да доставят продукти отговарящи на изискванията и на които организацията да може да разчита. Основните акценти при управление на процеса са:

Още...

25

апр.'12

Отговорност на ръководството

Продължавам темата за интегриране на СУК и ERP система. В раздел 5 Отговорност на ръководството стандартът ISO 9001:2008 поставя изисквания в следните направления:

  • ангажимент на ръководството;
  • насоченост към клиента;
  • политика по качество;
  • планиране;
  • отговорности, пълномощия и обмен на информация;
  • преглед от ръководството.
На всички е известно, че отговорността на ръководството не може да бъде поета от някой друг, най-малкото от система за управление - СУК или ERP. В раздел 5 няма възможности за интеграция, но съществуват някои ключови моменти играещи определяща роля за успешната интеграция на системите и на които бих искала да обърна внимание в настоящия материал. 5.1. Ангажимент на ръководството - болезнена тема, която е известна на всеки имал допир с някакъв вид системи за управление. Няма ли ангажимент на ръководството, няма система.

Още...

13

апр.'12

Интегриране на процеси

От предишния материал стана ясно, че първата стъпка в интегрирането на СУК и ERP системата е определянето на процесите в организацията и тяхното взаимодействие. Но преди да заговорим в дълбочина за процесите, нека да разгледаме: Какво е процес? Според стандарт ISO 9000 Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник, процесът се разглежда като съвкупност от взаимосвързани или взаимодействащи си дейности, които превръщат входните елементи в изходни елементи”.

Още...

04

апр.'12

Интегриране на СУК и ERP

Темата за интегриране на системи за управление е интересна и актуална, защото голяма част от организациите в стремежа си да подобрят своето изпълнение прибягват до използването на различни типове системи за управление. Наблюденията ми над малкия и среден бизнес показват, че в организациите вече са внедрени повече от две системи за управление, като в това число не включвам счетоводните програми. В масовия случай ръководствата на организациите се обръщат към използването на информационни системи от типа CRM/Customer relationship management/, ERP/Enterprise resource planning/, BMP/Business process management/, BI/Business Intelligence/ или към управленски системи - СУК/Система за управление на качеството/, СУОС/Система за управление на околната среда/, СУЗБР/Система за управление на здравето и безопасността при работа/, Системи за управление на човешките ресурси. Наблюденията показват, че отделните системи се разработват и внедряват на различни етапи от развитието на организацията, без да се отчита общото между тях.

Още...