Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

ISO 19011:2011

20

юни'12

Вътрешен одит на системи за управление здравето и безопасността при работа

Вътрешният одит на системи за управление здравето и безопасността при работа не се различава по начин на провеждане от този на другите системи за управление. Самият вътрешен одит отново се провежда съгласно стандарт ISO 19011:2011 "Указания за одит на системи за управление”. Разликата се състои в това, че по време на одита се търсят съответствия с изискванията на стандарт OHSAS 18001:2007 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания.”. Специално бих искала да обърна внимание на екипа от одитори, който се сформира за провеждането на одита на СУЗБР. В екипа трябва да бъдат включени лица от организацията или външни, притежаващи необходимата компетентност в областта на здравословни и безопасни условия на труд. Не случайно новата версия на стандарт ISO 19011:2011 "Указания за одит на системи за управление” в Приложение А.4 дава насоки за специфичните знания и умения на одиторите за областта здраве и безопасност при работа. Изискванията към знанията и уменията на одиторите са разделени в следните групи:

Още...

13

мар.'12

Техники за провеждане на вътрешен одит

Провеждането на вътрешен одит на системата за управление има за цел събиране на достатъчно обективни доказателства за съответствие с поставената цел на одита. Например, ако целта на одита е проверка на цялата система за управление на качеството, одиторът трябва да събере достатъчно обективни доказателства за съответствие на системата с изискванията на стандарт ISO 9001. Обърнете внимание на основната цел при провеждане на вътрешен одит - събиране на достатъчно обективни доказателства за съответствие с критериите на одита. По време на одита се търсят доказателства за съответствие, а не несъответствия. Хората често се притесняват от вътрешните одити, защото поради незнание или некомпетентност на одиторите, те са превръщат в наказателна акция спрямо служителите. Целта на одита не е в откриване на виновния за възникването на даден проблем, а в откриване на причините за появата на проблема, вземане на решения за неговото отстраняване и предприемане на мерки за предотвратяване на повторната му поява. Предполагам разбирате разликата.

Още...

28

февр.'12

Компетентност на одиторите съгласно ISO 19011:2011

Позицията вътрешен одитор на системи за управление е определяща за развитието и подобрението на внедрената в организацията система за управление. Резултатите от проведените вътрешни одити са едни най-добрите основания за подобрения на системата за управление. Компетентните вътрешни одитори могат да определят пропуските и слабостите в системата за управление, които да послужат по нататък за определяне на коригиращи и превантивни мерки. Не случайно казвам компетентните, защото само одитори притежаващи определени знания и умения могат да направят точна и обективна оценка на системата. А на базата на тяхната оценка се извършват промени по системата, които могат навредят или да помогнат на организацията. Предполагам няма хора, които умишлено да искат да навредят на организацията и това обикновено се случва от липсата на достатъчно знания и умения. Поради тази причина е необходимо организацията да инвестира в развитието на знанията и уменията на своите вътрешни одитори, за да осигури ефикасната работа на системата за управление. Какви знания и умения трябва да притежават одиторите е разгледано в т.7 Компетентност и оценяване на одиторите на стандарт ISO 19011:2011. В приложенията към стандарта са дадени примери за знания и умения в отделни области, на които ще обърна внимание сега.

Още...

13

февр.'12

Новости в ISO 19011:2011 – V част

7. Компетентност и оценяване на одиторите. В новата версия на стандарта е засилено вниманието на развитието на професионалната компетентност на вътрешните одитори чрез обучения и участия в одити. За определянето на посоката на развитие се извършва оценяване на одиторите, което „трябва да бъде планирано, изпълнено и документирано в съответствие с програмата на одит”. Резултатите от оценяването ще послужат за:

  • съставяне на екип от одитори, както е описано в т. 5.3.4;
  • определяне на потребностите от обучение и друго подобряване; и
  • постоянно действащо оценяване на дейността на одиторите.
За 7.2 Определяне на компетентността на одитора, необходима за програмата на одита, трябва да се разгледа следното:

Още...

31

ян.'12

Новости в ISO 19011:2011 – IV част

6. Дейности, свързани с одита – точката е свързана с указания по планиране и провеждане на одита. Сравнявайки двете фигури показани по-долу(фигура 1 - версия 2004, фигура 2 - версия 2011) на пръв поглед се наблюдават сериозни различия, които в последствие се оказва, че се изразяват само в промяна на част от точките и в допълнения към някои от тях. Към т. 6.2.2 Установяване на първоначален контакт с одитираната организация са добавени допълнителни цели свързани с определянето на приложимите законови и други изисквания, работата с поверителна информация и очакванията и потребностите на одитираната организация.

Още...

20

ян.'12

Обучение за вътрешни одитори по ISO 19011:2011

Засиленият интерес относно промените в стандарта ISO 19011 ме провокира да подготвя курс за обучение на вътрешни одитори по ISO 19011:2011. В момента предлагането на обучения за вътрешни одитори е голямо, но моето предложение е малко по различно - обучение на вътрешни одитори на място в организацията. Наблюденията ми показват, че при участие в групово организирани курсове, остава неяснота по отношение на прилагането на разгледаната по време на курса теоретична част в практиката и в конкретната система за управление. Опитах се да открия причините за проблема. Дадох си сметка, че в групов курс, където участниците са представители на различни по обхват системи за управление е много трудно да се дадат конкретни напътствия. Прилагането на практика на всяко едно изискване или решение на възникнал казус зависи изцяло от специфика на съответната система и възприетите от организацията правила и методи на управление.

Още...

13

ян.'12

Новости в новия стандарт ISO 19011:2011 – ІІI част

5. Управление на програма за одит. В новата версия на стандарта са направени значителни допълнения по тази точка. Обърнато е внимание на програмата на одита, като е посочено, че „клиентът на одита трябва да определи цел (цели), които да бъдат постигнати с програмата (програмите) на одит. Програмата (програмите) трябва да може да определи ефикасността на системата за управление на одитираната организация при постигане на нейните цели.” Посочено е, че програмата на одита трябва да даде „приоритет на разпределянето на ресурси за програмата на одит, за одитиране на значимите въпроси в системата за управление. Те могат да включват основните характеристики на качеството, безопасността, опасностите и рисковете за здравето, значими аспекти на околната среда и тяхното управление, отнасящи се за продукт или услуга.”, т.е. отново се подчертава разширението на обхвата на стандарта и че програмата на одит трябва да обхване одитирането на всички системи за управление в организацията. Не бива обаче програмата за одит да се бърка с план за одит.

Още...

06

ян.'12

Новости в новия стандарт ISO 19011:2011 – ІІ част

3. Термини и определения. Въведени са няколко нови термина:

  • 3.12 риск - резултат от неопределеност на целите ISO 31000:2009, 2.1. Управлението на бизнеса в несигурната среда, в която сме поставени е немислимо без управлението на риска. Управлението на риска може да се разглежда в различни посоки, но когато говорим за системи за управление се има в предвид риска свързан с планирането, функционирането и поддържането на системите за управление.
  • 3.13 обхват на одита – променено от 3.12 обект на одита, без промяна в поясняващия текст. Обхват на одита е по-общо понятие, което, в случай че говорим за одитиране на различни системи за управление е по подходящо като термин.
  • Още...