Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

преглед от ръководството

08

май'13

Успешна практика по преход за акредитация по ISO/IEC 17020:2012

Успешна практикаОценките за преход от ИА на БСА по новата версия на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012 вече са факт. В края на месец април клиент на kachestvoto.com - Орган за контрол от вид С "АНСИСТ" към "АНСИСТ 98" ООД премина успешно оценка за преход към стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012. Органът за контрол от вид С “АНСИСТ” е специализиран в областта на контрола на съоръжения изработени изцяло от метални материали (листове, тръби, прокат, заварени съединения, отливки, изковки), нови и в процес на експлоатация:

Още...

25

апр.'13

Каква е разликата между технически ръководител и отговорник по качеството по ISO 17020:2012?

направи разликаВ новата версия на стандарта БДС EN ISO/IEC 17020:2012 се появява изискване за определяне на „едно или няколко лица като технически ръководител(и)” – т.5.2.5. Първата реакция относно изискването беше негативна, поради погрешното разбиране за необходимостта от назначаването на допълнителен персонал към структурата на Органа за контрол. Другото объркване относно настъпи от факта , че според изискванията той трябва да „носи цялата отговорност за осигуряване, че дейностите по контрол се извършват в съответствие с този международен стандарт”. И тогава последва въпросът – а Отговорника по качество какво прави? От задълбоченото прочитане на стандарта става ясно, че и Техническият ръководител и Представителя на ръководството/Отговорника по качество/ трябва да познават изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012. Но приликите свършват до тук.

Още...

13

апр.'13

Работно кафе с kachestvoto.com

coffee work

От известно време обмислям идеята за реална среща с читателите на kachestvoto.com и под каква форма да бъде организирана тя. Идеята е провокирана от споделеното в писмата до мен и от разговорите с моите клиенти. Голяма част от тях споделят необходимостта от обсъждане и обмяна на опит по прилаганите ISO стандарти.

Още...

01

февр.'13

Възможност А или възможност В при преход към БДС EN ISO/IEC 17020:2012?

изборНовата версия на стандарт  ISO 17020 дава възможност на органите за контрол да избират вариант за разработване на системата си за управление - възможност А и възможност В. Възможност А представлява разработване на система за управление следвайки структурата и изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012, включвайки следните елементи:

23

ян.'13

План за действия за преход от БДС EN ISO/IEC 17020:2005 към БДС EN ISO/IEC 17020:2012

Във връзка с Политиката на ИА на БСА за извършване на преход от акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2005 към стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012 е необходимо Органите за контрол да представят план за действия за преход от старата версия на стандарта към новата. Както обърнах внимание в предишен материал планът трябва да съдържа минимум следната информация:

  • описание на специфичните действия за осъществяване на промените;
  • график и срокове за превеждане на действията;
  • отговорни лица;
  • начин за провеждане на наблюдение и оценка на предприетите действия.
На пръв поглед като, че ли всичко изглежда ясно. Съставяме една таблица с изброените графи и започваме да я попълваме. И в този момент започват трудностите. На преден план излизат въпроси като:

Още...

17

ян.'13

Анализ на новата версия на ISO/IEC 17020:2012

След приемане на новата версия на стандарт ISO/IEC 17020:2012 Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол е приета политика на ИА БСА за извършване на преход от акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2005 към БДС EN ISO/IEC 17020:2012. За извършването на преход към новата версия на стандарта е необходимо органите за контрол да съставят план за действия за преход, който да представят на ИА БСА в срок до 1.3.2013г. Планът за действия за преход се изготвя на базата на извършен анализ на новата версия на стандарта и влиянието на промените върху утвърдената в органа за контрол система за управление. Определянето на новите моменти в стандарта се извършва след задълбочен прочит на новата версия, но как те ще бъдат отразени върху действаща система е предизвикателството, с което всеки орган за контрол ще се сблъска още в началото на 2013г. Начинът на прилагане на новостите зависи от политиката, целите и обхвата на органа за контрол, стила на управление, наличните ресурси, компетентността на персонала и т.н. Но преди да помислите за това как да промените системата за управление, да обърнем внимание на новостите.

Още...

04

дек.'12

Програма за управление на риска по OHSAS 18001

здраве и безопасност при работаКакво са целите, ако няма предприети последващи мерки за тяхното изпълнение? Остават си просто едни добри, а в някои случаи и прекрасни пожелания, но на хартия, не и на практика. А когато говорим за здраве и безопасност при работа отговорността е огромна, защото касае безопасността на най-ценния ресурс на организацията - хората. За да гарантира здравето и безопасността при работа ръководството на организацията трябва да определи цели за всяка функция и ниво от организацията. Целите, както надявам се повечето от вас вече знаят трябва да бъдат измерими и да са съобразени с:

Още...

29

ное.'12

Новото издание на стандарт ISO/IEC 17020:2012 – II част

Изисквания относно процесите В раздела са поместени изискванията към методите за контрол и процедури, където в забележки са направени пояснения относно:

  • изискванията за контрол се посочват обикновено в нормативни актове, стандарти или спецификации, схеми за контрол или договори;
  • определение за стандартизиран и нестандартизиран метод за контрол;
  • осигуряването на всякакъв тип ресурси;
  • пояснения за това какъв тип могат да бъдат работните данни.
Забелязах ново изискване за проверка достоверността на информацията предоставено от друга страна в процеса на извършване на контрол.

Още...