Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

проверка

10

ян.'13

Как да се подготвим за вътрешен одит?

Подготовка за одитПодготовката за вътрешен одит стои в основата на неговото успешно провеждане. Вътрешният одит е средство, което помага на ръководството да определи ефикасността на внедрената система и да открие възможности за нейното подобрение. Отговорността е голяма и за това трябва да се положат максимални усилия за осигуряването на обективност и професионална добросъвестност за провеждане и докладване на резултатите от одита. За подготовката и извършването на конкретния одит в организацията отговорност носи ръководителя на екипа(водещ одитор). Той трябва предварително да събере необходимата за подготовката на одита информация, като:

Още...

13

ное.'12

Управление на проекти за превод съгласно EN 15038

Стандарт EN 15038:2006 Преводачески услуги.Изисквания относно предоставянето на услугата дава указания и напътствия за въвеждането на добри практики при управлението на проекти за превод. Отново и тук се вижда приложението на известния модел на управление на Деминг, познат повече като модел PDCA/Plan-Do-Check-Act/. Логично, първата стъпка/plan/ в процеса на управление на проекти за превод е за подготовка. Подготовката на превода е свързана с извършването на подходящите административни, технически и езикови дейности, в зависимост от конкретния проект за превод. Към административните дейности спадат регистрацията на проекта и определянето на изпълнители. Доставчиците на преводачески услуги /ДПУ/ трябва да регистрира всеки един проект за превод, по начин осигуряващ идентификация през целия процес на извършване на услугата по превод. Важен момент е определянето на изпълнители по проекта - преводач и редактор с необходимата професионална компетентност. Предполагам за всеки ДПУ това не е някаква новост, но може би голяма част от тях не го документират, което пък е изрично изискване на стандарта.

Още...

17

окт.'12

Как да изберем подходящ сертификационен орган?

100% гаранцияИзборът на сертификационен орган е също толкова труден и важен, колкото изборът на консултант по системи за управление. Често ми се случва клиентите да са стигнали до идеята за получаване на сертификат по дадена система, но да не са наясно с цялостния процес от разработването и внедряването до нейното сертифициране и последващо поддържане. А процесът от зараждане на идеята до получаване на дългоочаквания сертификат е дълъг, тежък и е свързан със сериозна инвестиция от страна на организацията изразяваща се във финансови средства, време, човешки ресурси, инфраструктура. Сериозно решение, което трябва да бъде обмислено, както в дълбочина, така и в перспектива. Вървейки по стъпките на процеса пред ръководството изкристализират следните въпроси:

Още...

20

юни'12

Вътрешен одит на системи за управление здравето и безопасността при работа

Вътрешният одит на системи за управление здравето и безопасността при работа не се различава по начин на провеждане от този на другите системи за управление. Самият вътрешен одит отново се провежда съгласно стандарт ISO 19011:2011 "Указания за одит на системи за управление”. Разликата се състои в това, че по време на одита се търсят съответствия с изискванията на стандарт OHSAS 18001:2007 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания.”. Специално бих искала да обърна внимание на екипа от одитори, който се сформира за провеждането на одита на СУЗБР. В екипа трябва да бъдат включени лица от организацията или външни, притежаващи необходимата компетентност в областта на здравословни и безопасни условия на труд. Не случайно новата версия на стандарт ISO 19011:2011 "Указания за одит на системи за управление” в Приложение А.4 дава насоки за специфичните знания и умения на одиторите за областта здраве и безопасност при работа. Изискванията към знанията и уменията на одиторите са разделени в следните групи:

Още...

31

ян.'12

Новости в ISO 19011:2011 – IV част

6. Дейности, свързани с одита – точката е свързана с указания по планиране и провеждане на одита. Сравнявайки двете фигури показани по-долу(фигура 1 - версия 2004, фигура 2 - версия 2011) на пръв поглед се наблюдават сериозни различия, които в последствие се оказва, че се изразяват само в промяна на част от точките и в допълнения към някои от тях. Към т. 6.2.2 Установяване на първоначален контакт с одитираната организация са добавени допълнителни цели свързани с определянето на приложимите законови и други изисквания, работата с поверителна информация и очакванията и потребностите на одитираната организация.

Още...

26

окт.'11

Поддръжка на технологично оборудване

Управлението на поддръжката на технологичното оборудване е жизнено важен процес в условията на финансово икономическа криза. Съвременните организации независимо от сферата на дейност закупуват оборудване с цел повишаване производителността и ефективността на работа. В стремежа си за постигане на ниска себестойност и високо качество, организациите използват високотехнологично оборудване, което се стремят да експлоатират максимално. Затова повредите или влошаване на експлоатационните качества на оборудването биха нанесли неблагоприятни последици и вреди на организацията, които да й попречат да изпълни поетите ангажименти. В следствие на нарушени работни параметри на технологичното оборудване се влошава качеството на произвеждания продукт, нарушава се или се забавя производствената дейност, създават се предпоставки за възникване на трудови злополуки или аварии, замърсяване на работната или околната среда. Последиците са сериозни и организациите не биха си позволили лукса да допуснат появата им. Ефективна поддръжка на технологичното оборудване организациите могат да постигнат при изграждане на цялостна стратегия за управление експлоатацията на оборудването, която да включва:

Още...

20

окт.'11

Интегрирана система за управление на качеството ISO 9001, околната среда ISO 14001, здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001

На 17 и 18 октомври беше проведен сертификационен одит на Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност при работа на мои клиенти с обхват на системата доставка, монтаж и ремонт на оборудване в енергетиката. Одитираща организация в случая беше TUV Nord – по избор на клиента. Изборът на сертифицираща организация не е лесен процес имайки в предвид многото представителства на международни сертифициращи организации в страната. Моят стремеж е да създавам контакти с различните сертифициращи организации, за да мога да помагам на клиентите си да изберат най-подходящата за тях. В конкретния случай за първи път работих с TUV Nord и мога да кажа,

Още...

29

сеп.'11

Несъответствие от вътрешен одит

Основните цели при провеждане на вътрешен одит на системи за управление/качество, околна среда, здраве и безопасност при работа/ са:

  • Проверка на съответствието на системата за управление/СУ/ с изискванията на съответните стандарти - БДС EN ISO 9001:2008; БДС EN ISO 14001:2005; BS OHSAS 18001:2007;
  • Проверка на степента на прилагане и спазване на документите от СУ;
  • Откриване причините за констатираните несъответствия и определяне на подходящи коригиращи и превантивни действия за закриването им;
  • Оценка на ефикасността на СУ и определяне на мерки за нейното подобряване.
По време на одита могат да бъдат констатирани отклонения с различна тежест:

Още...