ISO 45001 Обучение промо мейл

Ако здравето и безопасността при работа са приоритет за Вас, то тази информация със сигурност ще Ви е полезна…

Обучение
ISO 45001:2018 Въведение

Какво е ISO 45001?

ISO 45001 е международен стандарт публикуван от ISO (International Organization for Standardization), който се отнася за системи за управление на здравето и безопасността при работа(СУЗБР). Стандарт ISO 45001 включва изисквания спямо СУЗБР и спрямо него се извършва сертификация. 

Преди да продължа с разясненията за ISO 45001, нека да обясня какво е система за управлениеОт самото наименование става ясно, че системата е свързана с управление, но на какво или на кого?

Системата за управление се внедрява в организации и в този смисъл се отнася към управлението на организацията. Представете си организация за производство на мебели, системата е насочена към създаване на правила за това какви дейности да се извършват, в каква последователност, по какъв начин, от кого, кой и как ще контролира изпълнението, така че мебелите да бъдат произведени в определеното количество и качество. 

В конкретния случай, правилата ще бъдат насочени към осигуряване на здраве и безопасност при изпълнение на дейностите за производството на мебели, т.е. чрез системата се определят правила, които да доведат до намаляване на нараняванията и рисковете за ЗБР.

Системата от своя страна трябва да отговаря на определени изисквания, за да може да гарантира желания краен резултат. Изискванията към системата за управление на здравето и безопасността при работа се посочват в ISO 45001:2018 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане“. Последното издание на стандарта е от 2018г.

Защо е необходим ISO 45001?

Хората са най-ценният ресурс за организацията и затова от критично важно значение за нея е осигуряването здравословни и безопасни условия на труд на нейните работници и служители.

На национално ниво съществува широк набор от нормативни изисквания и указания с оглед осигуряване на здраве и безопасност при работа, които организациите се затрудняват да обхванат и да спазват предвид динамиката на днешното време. Честа практика е да се обърне внимание на определени законови изисквания след проверка или наложена санкция от контролни органи.

От друга страна, инцидентите и злополуките не намаляват. Появяват се нови опасности и рискове за ЗБР, които водят до появата на нови и различни проблеми, свързани със здравето и безопасността при работа. А хората(в България) намаляват. Все по-трудно става намирането на специалисти. Приоритет на организациите става задържането на квалифицираните специалисти и привличането на нови, като за това вече не е достатъчно само по-високо заплащане. На преден план излиза грижата за хората, отношението, удовлетворението от работата, условията на труд.

ISO 45001 е фокусиран към хората. Той предоставя рамка на организациите за управление на рисковете и възможностите за ЗБР чрез внедряване на система за управление на здравето и безопасността при работа. 

Крайната цел на системата е да се:

– предотвратят нараняванията и заболяванията на работниците, свързани с тяхната работа;

– подобрят условията на труд;

– осигурят безопасни и здравословни работни места.

Системата действа като превантивна мярка и позволява предприемането на ранни действия, които да елиминират или да сведат до минимум рисковете за ЗБР. По този начин, от една страна се създава доверие в организацията, че управлява рисковете по ЗБР, а от друга увереност за работниците и другите заинтересовани страни, че работодателят осигурява защита и сигурност. Освен това, системата подпомага организациите в изпълнението на законовите и другите изисквания.

Сертификацията на системата допринася за репутацията на организацията, за мотивацията на работниците и за постигане на финансови ползи чрез намаляване на рисковете по ЗБР и подобряване на резултатите по отношение на здраве и безопасност при работа.

Всички тези елементи са тясно свързани със способността на организацията да удовлетворява изискванията на клиентите и потребностите и очакванията на заинтересованите страни, като същевременно защитава здравето и безопасността на работниците си. 

Имайки предвид всичко това, може ли според Вас организацията да си позволи на няма внедрена система съгласно ISO 45001?

ISO 45001 е твърде сложен за разбиране

Обикновено първият прочит на ISO 45001:2018 оставя усещането за неяснота. Причината е в използването на специфичен речник и начин на изразяване, който затруднява разбирането. В моята практика на лектор много често казвам, че съм в ролята на преводач от български на български. Това е така, защото хората нямат опит с такъв вид стандарти. Но, когато текстовете се обяснят на разговорен и достъпен език, те стават ясни и разбираеми, и дори предизвикват интерес.

Ако искате да научите повече за изискванията на ISO 45001:2018,
включете се в онлайн обучението ISO 45001:2018 Въведение

По време на обучението ще разберете:

– какви са изискванията на ISO 45001:2018;

– какво представлява системата за управление на здравето и безопасността при работа;

– какви са добрите практики на управление на дейностите по ЗБР;

– как се управлява и поддържа СУЗБР;

– какво трябва да проверявате, когато извършвате одит на СУЗБР.

Какво представлява обучението по ISO 45001:2018?

Обучението е съставено от две части

В първата част са разгледани изискванията на стандарт ISO 45001:2018. Материалите от обучението са представени в 4 модула, покриващи разделите на стандарт ISO 45001:2018. Достъпът до материалите е безплатен. Всеки модул е съставен от кратки видео лекции и упражнения, които да Ви помогнат да усвоите материала бързо и лесно, и да Ви подготвят за успешно решаване на теста. 

 • 1-01 Въведение в обучението по ISO 45001:2018
 • 1-02 Какво представлява ISO 45001:2018?
 • 1-03 Основни термини и определения – I част
 • 1-04 Основни термини и определения – II част
 • 2-01 Въведение
 • 2-02 Контекст на организацията
 • 2-03 Потребности и очаквания на заинтересованите страни
 • 2-04 Определяне на обхвата на СУЗБР
 • 2-05 Процеси на СУЗБР
 • 2-06 Лидерство и ангажираност
 • 2-07 Политика по ЗБР
 • 2-08 Роли и отговорности
 • 2-09 Консултиране и участие
 • 2-10 Рискове и възможности
 • 2-11 Идентифициране на опасности
 • 2-12 Оценяване на рискове и възможности
 • 2-13 Законови и други изисквания
 • 2-14 Планиране на действия
 • 2-15 Цели по ЗБР
 • 2-16 Ресурси и компетентност
 • 2-17 Осъзнаване и обмен на информация
 • 2-18 Документирана информация
 • Тест
 • 3-01 Въведение
 • 3-02 Оперативно планиране и управление
 • 3-03 Елиминиране на опасности
 • 3-04 Управление на измененията
 • 3-05 Доставки
 • 3-06 Извънредни ситуации
 • Тест
 • 4-01 Въведение
 • 4-02 Наблюдение и измерване
 • 4-03 Оценяване на съответствието
 • 4-04 Вътрешен одит
 • 4-05 Преглед от ръководството
 • 4-06 Инцидент и несъответствие
 • 4-07 Постоянно подобряване
 • Тест

Втората част е платена и има за цел да провери усвоените по време на обучението знания чрез решаване на тест. 

За Ваше удобство, видео лекциите и упражненията са записани предварително и са достъпни по всяко време и от всяко място.

 • – Общата продължителност на обучението е около 5 часа(лекции). 
 • – Материалите от обучението (видео лекции, упражнения, статии) включват всичко необходимо като информация за успешното решаване на теста и то в рамките на няколко часа, а на мен ми отне години.
 • – Няма ограничение на времето за преминаване на обучението, но Ви препоръчвам да го направите в рамките на две седмици.
 • – Достъпът до материалите на обучението(видео лекции, упражнения, статии) е безплатно.
 • – За решаването на теста е необходимо да заплатите такса. При успешно решаване на теста, ще получите сертификат в рамките на няколко дни. Сертификатът представлява доказателство за усвоените знания и Ви дава възможност да разработвате, управлявате и поддържате система за управление на здравето и безопасността при работа, както и да се развивате като одитор.

За кого е предназначено обучението?

Обучението е предназначено за начинаещи в областта на системите за управление за управление на здравето и безопасността при работа и стандарт ISO 45001. Не се изискват предварителни знания. Обучението осигурява необходимите знания за получаване на сертификат.

Най-често обучението се преминава от:

– ръководители, които имат желание да научат повече за добрите практики по отношение на дейностите по ЗБР;

– лица, на които е възложена отговорността за управление и поддържане на СУЗБР;

– лица, които планират да се развият в подока на одитори на СУЗБР;

– лица, които имат желание да разширят своите знания по ISO 45001:2018.

Как да се включите в обучението?

Натиснете бутона долу, за да закупите теста с 40% отстъпка за срока на промоцията.

Редовната цена на теста е 150лв.

В периода на промоцията, цената на теста е с 40% по-малко от редовната, т.е. цената сега е 90лв.

Плащането се извършва по банков път или с дебитна/кредитна карта.

След като заплатите таксата за теста, можете да започнете обучението като влезете във Вашия профил, стартирате обучението и следвате последователността на уроците. Не пропускайте примерните тестове. Те са важни за усвояване на материала и за успешното решаване на финалния тест.

Когато преминете всички уроци и примерни тестове, можете да се явите на финалния тест.

Тестът е онлайн и можете да го решите в удобно за Вас време. Периодът на решаване на теста не е обвързан с периода на промоцията. Решавате теста, когато се почувствате готови за него.

И още нещо важно, можете да ми пишете в платформата или на лично съобщение за всичко, свързано с обучението. Така ще помогна на Вас и Вие на мен да направя обучението още по-полезно и стойностно.

Натиснете бутона и да започваме 🙂

© 2021 КАЧЕСТВОТО ЕООД (kachestvoto.com) ALL RIGHTS RESERVED 

Тел: 0898 44 82 88

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio