Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

ISO 19011

10

ян.'13

Как да се подготвим за вътрешен одит?

Подготовка за одитПодготовката за вътрешен одит стои в основата на неговото успешно провеждане. Вътрешният одит е средство, което помага на ръководството да определи ефикасността на внедрената система и да открие възможности за нейното подобрение. Отговорността е голяма и за това трябва да се положат максимални усилия за осигуряването на обективност и професионална добросъвестност за провеждане и докладване на резултатите от одита. За подготовката и извършването на конкретния одит в организацията отговорност носи ръководителя на екипа(водещ одитор). Той трябва предварително да събере необходимата за подготовката на одита информация, като:

Още...

03

ян.'13

2012г. – Година на вътрешния одит

2012-2013Изпратихме 2012 година в трепет и очакване на края. Краят на света, краят на годината, краят на започнатите проекти. Но замисляйки се си задавам въпросът - какво е краят?  Можем ли да кажем, че идва момент, в който нещо окончателно и безвъзвратно свършва. За мен краят е началото на нещо ново и непознато. Начало изпълнено с неизвестности, нови възможности, нови предизвикателства, мечти, разочарования/няма как да минем и без това/, радости и успехи. А какво ще бъде началото, зависи от това какъв е бил краят, онзи преди началото. Какъв беше краят? След края на 2012г. ще кажа, че това беше една вълнуваща, трудна и предизвикателна година. Благодарение на блога kachestvoto.com се запознах с много интересни хора от различни градове - Стара Загора, София, Пловдив, Бургас, Плевен, Благоевград, Поморие, Варна. Прекрасно е, че всички те поради една или друга причина имаха желание да научат повече за стандартите и за възможностите, които им предоставят системите за управление.

Още...

13

мар.'12

Техники за провеждане на вътрешен одит

Провеждането на вътрешен одит на системата за управление има за цел събиране на достатъчно обективни доказателства за съответствие с поставената цел на одита. Например, ако целта на одита е проверка на цялата система за управление на качеството, одиторът трябва да събере достатъчно обективни доказателства за съответствие на системата с изискванията на стандарт ISO 9001. Обърнете внимание на основната цел при провеждане на вътрешен одит - събиране на достатъчно обективни доказателства за съответствие с критериите на одита. По време на одита се търсят доказателства за съответствие, а не несъответствия. Хората често се притесняват от вътрешните одити, защото поради незнание или некомпетентност на одиторите, те са превръщат в наказателна акция спрямо служителите. Целта на одита не е в откриване на виновния за възникването на даден проблем, а в откриване на причините за появата на проблема, вземане на решения за неговото отстраняване и предприемане на мерки за предотвратяване на повторната му поява. Предполагам разбирате разликата.

Още...

28

февр.'12

Компетентност на одиторите съгласно ISO 19011:2011

Позицията вътрешен одитор на системи за управление е определяща за развитието и подобрението на внедрената в организацията система за управление. Резултатите от проведените вътрешни одити са едни най-добрите основания за подобрения на системата за управление. Компетентните вътрешни одитори могат да определят пропуските и слабостите в системата за управление, които да послужат по нататък за определяне на коригиращи и превантивни мерки. Не случайно казвам компетентните, защото само одитори притежаващи определени знания и умения могат да направят точна и обективна оценка на системата. А на базата на тяхната оценка се извършват промени по системата, които могат навредят или да помогнат на организацията. Предполагам няма хора, които умишлено да искат да навредят на организацията и това обикновено се случва от липсата на достатъчно знания и умения. Поради тази причина е необходимо организацията да инвестира в развитието на знанията и уменията на своите вътрешни одитори, за да осигури ефикасната работа на системата за управление. Какви знания и умения трябва да притежават одиторите е разгледано в т.7 Компетентност и оценяване на одиторите на стандарт ISO 19011:2011. В приложенията към стандарта са дадени примери за знания и умения в отделни области, на които ще обърна внимание сега.

Още...

13

февр.'12

Новости в ISO 19011:2011 – V част

7. Компетентност и оценяване на одиторите. В новата версия на стандарта е засилено вниманието на развитието на професионалната компетентност на вътрешните одитори чрез обучения и участия в одити. За определянето на посоката на развитие се извършва оценяване на одиторите, което „трябва да бъде планирано, изпълнено и документирано в съответствие с програмата на одит”. Резултатите от оценяването ще послужат за:

  • съставяне на екип от одитори, както е описано в т. 5.3.4;
  • определяне на потребностите от обучение и друго подобряване; и
  • постоянно действащо оценяване на дейността на одиторите.
За 7.2 Определяне на компетентността на одитора, необходима за програмата на одита, трябва да се разгледа следното:

Още...

06

февр.'12

Въпросник за вътрешен одит на Интегрирана система за управление

Във връзка с зачестилите запитвания за Интегрирани системи за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност при работа реших да обединя въпросниците за отделните системи в един общ, който да облекчи провеждането на вътрешен одит на ИСУ съгласно изискванията на стандартите БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005 и BS OHSAS 18001:2007. Все още в голяма част от организациите има внедрени две или повече отделни и независими една от друга системи, което значително затруднява тяхното управление и води до дублиране на дейности, документи и т.н. Интегрирането на различните системи в една води до обединяване на общите им части и спестява време и усилия при тяхната поддръжка.

Още...

31

ян.'12

Новости в ISO 19011:2011 – IV част

6. Дейности, свързани с одита – точката е свързана с указания по планиране и провеждане на одита. Сравнявайки двете фигури показани по-долу(фигура 1 - версия 2004, фигура 2 - версия 2011) на пръв поглед се наблюдават сериозни различия, които в последствие се оказва, че се изразяват само в промяна на част от точките и в допълнения към някои от тях. Към т. 6.2.2 Установяване на първоначален контакт с одитираната организация са добавени допълнителни цели свързани с определянето на приложимите законови и други изисквания, работата с поверителна информация и очакванията и потребностите на одитираната организация.

Още...

20

ян.'12

Обучение за вътрешни одитори по ISO 19011:2011

Засиленият интерес относно промените в стандарта ISO 19011 ме провокира да подготвя курс за обучение на вътрешни одитори по ISO 19011:2011. В момента предлагането на обучения за вътрешни одитори е голямо, но моето предложение е малко по различно - обучение на вътрешни одитори на място в организацията. Наблюденията ми показват, че при участие в групово организирани курсове, остава неяснота по отношение на прилагането на разгледаната по време на курса теоретична част в практиката и в конкретната система за управление. Опитах се да открия причините за проблема. Дадох си сметка, че в групов курс, където участниците са представители на различни по обхват системи за управление е много трудно да се дадат конкретни напътствия. Прилагането на практика на всяко едно изискване или решение на възникнал казус зависи изцяло от специфика на съответната система и възприетите от организацията правила и методи на управление.

Още...