Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

ISO 19011

28

февр.'12

Компетентност на одиторите съгласно ISO 19011:2011

Позицията вътрешен одитор на системи за управление е определяща за развитието и подобрението на внедрената в организацията система за управление. Резултатите от проведените вътрешни одити са едни най-добрите основания за подобрения на системата за управление. Компетентните вътрешни одитори могат да определят пропуските и слабостите в системата за управление, които да послужат по нататък за определяне на коригиращи и превантивни мерки. Не случайно казвам компетентните, защото само одитори притежаващи определени знания и умения могат да направят точна и обективна оценка на системата. А на базата на тяхната оценка се извършват промени по системата, които могат навредят или да помогнат на организацията. Предполагам няма хора, които умишлено да искат да навредят на организацията и това обикновено се случва от липсата на достатъчно знания и умения. Поради тази причина е необходимо организацията да инвестира в развитието на знанията и уменията на своите вътрешни одитори, за да осигури ефикасната работа на системата за управление. Какви знания и умения трябва да притежават одиторите е разгледано в т.7 Компетентност и оценяване на одиторите на стандарт ISO 19011:2011. В приложенията към стандарта са дадени примери за знания и умения в отделни области, на които ще обърна внимание сега.

Още...

13

февр.'12

Новости в ISO 19011:2011 – V част

7. Компетентност и оценяване на одиторите. В новата версия на стандарта е засилено вниманието на развитието на професионалната компетентност на вътрешните одитори чрез обучения и участия в одити. За определянето на посоката на развитие се извършва оценяване на одиторите, което „трябва да бъде планирано, изпълнено и документирано в съответствие с програмата на одит”. Резултатите от оценяването ще послужат за:

  • съставяне на екип от одитори, както е описано в т. 5.3.4;
  • определяне на потребностите от обучение и друго подобряване; и
  • постоянно действащо оценяване на дейността на одиторите.
За 7.2 Определяне на компетентността на одитора, необходима за програмата на одита, трябва да се разгледа следното:

Още...

06

февр.'12

Въпросник за вътрешен одит на Интегрирана система за управление

Във връзка с зачестилите запитвания за Интегрирани системи за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност при работа реших да обединя въпросниците за отделните системи в един общ, който да облекчи провеждането на вътрешен одит на ИСУ съгласно изискванията на стандартите БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005 и BS OHSAS 18001:2007. Все още в голяма част от организациите има внедрени две или повече отделни и независими една от друга системи, което значително затруднява тяхното управление и води до дублиране на дейности, документи и т.н. Интегрирането на различните системи в една води до обединяване на общите им части и спестява време и усилия при тяхната поддръжка.

Още...

31

ян.'12

Новости в ISO 19011:2011 – IV част

6. Дейности, свързани с одита – точката е свързана с указания по планиране и провеждане на одита. Сравнявайки двете фигури показани по-долу(фигура 1 - версия 2004, фигура 2 - версия 2011) на пръв поглед се наблюдават сериозни различия, които в последствие се оказва, че се изразяват само в промяна на част от точките и в допълнения към някои от тях. Към т. 6.2.2 Установяване на първоначален контакт с одитираната организация са добавени допълнителни цели свързани с определянето на приложимите законови и други изисквания, работата с поверителна информация и очакванията и потребностите на одитираната организация.

Още...

20

ян.'12

Обучение за вътрешни одитори по ISO 19011:2011

Засиленият интерес относно промените в стандарта ISO 19011 ме провокира да подготвя курс за обучение на вътрешни одитори по ISO 19011:2011. В момента предлагането на обучения за вътрешни одитори е голямо, но моето предложение е малко по различно - обучение на вътрешни одитори на място в организацията. Наблюденията ми показват, че при участие в групово организирани курсове, остава неяснота по отношение на прилагането на разгледаната по време на курса теоретична част в практиката и в конкретната система за управление. Опитах се да открия причините за проблема. Дадох си сметка, че в групов курс, където участниците са представители на различни по обхват системи за управление е много трудно да се дадат конкретни напътствия. Прилагането на практика на всяко едно изискване или решение на възникнал казус зависи изцяло от специфика на съответната система и възприетите от организацията правила и методи на управление.

Още...

13

ян.'12

Новости в новия стандарт ISO 19011:2011 – ІІI част

5. Управление на програма за одит. В новата версия на стандарта са направени значителни допълнения по тази точка. Обърнато е внимание на програмата на одита, като е посочено, че „клиентът на одита трябва да определи цел (цели), които да бъдат постигнати с програмата (програмите) на одит. Програмата (програмите) трябва да може да определи ефикасността на системата за управление на одитираната организация при постигане на нейните цели.” Посочено е, че програмата на одита трябва да даде „приоритет на разпределянето на ресурси за програмата на одит, за одитиране на значимите въпроси в системата за управление. Те могат да включват основните характеристики на качеството, безопасността, опасностите и рисковете за здравето, значими аспекти на околната среда и тяхното управление, отнасящи се за продукт или услуга.”, т.е. отново се подчертава разширението на обхвата на стандарта и че програмата на одит трябва да обхване одитирането на всички системи за управление в организацията. Не бива обаче програмата за одит да се бърка с план за одит.

Още...

06

ян.'12

Новости в новия стандарт ISO 19011:2011 – ІІ част

3. Термини и определения. Въведени са няколко нови термина:

  • 3.12 риск - резултат от неопределеност на целите ISO 31000:2009, 2.1. Управлението на бизнеса в несигурната среда, в която сме поставени е немислимо без управлението на риска. Управлението на риска може да се разглежда в различни посоки, но когато говорим за системи за управление се има в предвид риска свързан с планирането, функционирането и поддържането на системите за управление.
  • 3.13 обхват на одита – променено от 3.12 обект на одита, без промяна в поясняващия текст. Обхват на одита е по-общо понятие, което, в случай че говорим за одитиране на различни системи за управление е по подходящо като термин.
  • Още...

20

дек.'11

Удостоверение за вътрешен одитор по ISO 19011:2011. Новости.

УдостоверениеКакто ви бях споменала в предишния материал на 16.12.2011г. в гр. Стара Загора се проведе курс „Подготовка и провеждане на вътрешни одити на системи за управление, в съответствие с новия стандарт ISO 19011:2011 Указания за одит на системи за управление”.  Използвах първата появила се възможност след приемането на стандарта на 11.11.2011г. да се запозная в дълбочина с новостите на стандарта и да получа удостоверение, което ми е необходимо при извършване на вътрешните одити на системите за управление на моите клиенти. Въпреки, че курсът беше кратък получих достатъчно информация, която планирам да споделя с вас. В поредица от материали ще обърна внимание на новостите в стандарта по отделните точки.  Започвам веднага.

Още...