Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

ISO 19011

29

ное.'11

Курс за вътрешни одитори по новия стандарт ISO 19011:2011

През месец ноември излезе новата версия на стандарт ISO 19011:2011, на който обърнах внимание съвсем скоро. Веднага след появата му започнаха предложенията за курсове на вътрешни одитори, защото всеки одитор желаещ да извършва одити на системи за управление трябва да премине курс на обучение по новия стандарт. Бих искала да ви обърна внимание на курс, който е предназначен одитори преминали обучение по предишния стандарт БДС EN ISO 19011:2004. Насочвам вниманието ви към този курс защото той е ориентиран към вече обучени вътрешни одитори на Системи за управление на качеството (СУК) по БДС EN ISO 9001:2008 или на Интегрирани системи за управление (ИСУ) по: БДС EN ISO 9001, БДС EN ISO 14001 и BS OHSAS 18001. Участието в курса е форма за поддържане и повишаване на квалификацията на вътрешните одитори в организацията.

Още...

20

окт.'11

Интегрирана система за управление на качеството ISO 9001, околната среда ISO 14001, здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001

На 17 и 18 октомври беше проведен сертификационен одит на Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност при работа на мои клиенти с обхват на системата доставка, монтаж и ремонт на оборудване в енергетиката. Одитираща организация в случая беше TUV Nord – по избор на клиента. Изборът на сертифицираща организация не е лесен процес имайки в предвид многото представителства на международни сертифициращи организации в страната. Моят стремеж е да създавам контакти с различните сертифициращи организации, за да мога да помагам на клиентите си да изберат най-подходящата за тях. В конкретния случай за първи път работих с TUV Nord и мога да кажа,

Още...

14

окт.'11

Новият проект на стандарт ISO 19011 „Указания за одит на системи за управление”

Предстои приемането на окончателния проект на международния стандарт ISO 19011 „Указания за одит на системи за управление”.  От 2002г. до сега настъпиха редица нови промени в областта на системите за управление, което налага преразглеждането на стандарта и обновяването на указанията за извършване на одити. Второто издание на стандарта дава указания за провеждането на т.нар. вътрешни одити(от първа страна) и одити, извършвани от клиенти на техните доставчици(от втора страна).  За провеждането на сертификационни одити(от трета страна) се следват изискванията на ISO 17021. Основните различния между новия проект и сега действащ стандарт са:

Още...

29

сеп.'11

Несъответствие от вътрешен одит

Основните цели при провеждане на вътрешен одит на системи за управление/качество, околна среда, здраве и безопасност при работа/ са:

 • Проверка на съответствието на системата за управление/СУ/ с изискванията на съответните стандарти - БДС EN ISO 9001:2008; БДС EN ISO 14001:2005; BS OHSAS 18001:2007;
 • Проверка на степента на прилагане и спазване на документите от СУ;
 • Откриване причините за констатираните несъответствия и определяне на подходящи коригиращи и превантивни действия за закриването им;
 • Оценка на ефикасността на СУ и определяне на мерки за нейното подобряване.
По време на одита могат да бъдат констатирани отклонения с различна тежест:

Още...

13

сеп.'11

Доклад от вътрешен одит

Провеждането на вътрешен одит е свързано с изготвянето на доклад от направения преглед на системата, било то цялостен или на отделен процес, извънреден или планиран. Стандартът ISO 9001:2008 не поставя конкретни изисквания към формата и съдържанието на доклада, но за да бъде полезен за ръководството на организацията е необходимо той да съдържа конкретна информация за направените по време на одита констатации. В практиката си съм се сблъскала с две форми на доклад от одит - едната представлява кратко описание на направените констатации, несъответствия/ако има такива/ и препоръки за подобряване на системата. Втората включва детайлно описание на наблюденията по време на одита отнесени към всяка от точките на стандарта. Кой вариант да изберете?

Още...

31

юли'11

Примерен въпросник за вътрешен одит на СУОС

От днес в kachestvoto.com започвам да поставям материали свързани с системите за управление на околна среда. Като за начало представям на вашето внимание примерен въпросник за вътрешен одит на СУОС. Въпросите следват последователността на разделите на стандарт БДС EN ISO 14001:2005 Системи за управление по околна среда. Изисквания и указания за прилагане. Въпросник:

 1. Документиран ли е обхвата на СУОС и къде?
 2. Актуален ли е посочения обхват на системата?
 3. Къде е обявена политиката по околна среда?
 4. Включва ли ангажимент за непрекъснато подобряване и предотвратяване на замърсяванията?
 5. Кои са доказателствата, че политиката по околна среда е достъпна до обществеността?
 6. Още...

23

юли'11

Компетентност и оценяване на вътрешни одитори

оценяване на вътрешни одиториВажен момент в подобряване ефективността на системата за управление е качественото провеждане на вътрешни одити. Предпоставка за откриване на слаби места на системата и възможности за нейното подобряване е извършването на одита от компетентни вътрешни одитори. Оценяването на компетентността на вътрешните одитори е процес, който разглежда индивидуалните качества, личното поведение и способността да се прилагат знания и умения, получени в следствие на образование, опит, допълнителни обучения. Процесът на оценяване включва следните етапи:

 • определяне на необходимата компетентност на одиторите за целите на провеждания одит;
 • определяне на критерии за оценка;
 • избор на подходяща метод за оценка;
 • оценяване.
Оценяването на одиторите се извършва независимо от това дали организацията разполага със свои обучени вътрешни одитори или наема външни.

Още...

05

ян.'11

Вътрешен одит

Вътрешният одит е основен елемент от поддръжката на СУК, чрез който се установява степента на съответствие на системата спрямо изискванията на стандарта и начина на работа в организацията. Обикновено вътрешния одит се провежда един път в годината и проверката обхваща цялата система за управление на качеството. При извършване на промени в някой от процесите или добавяне на нов е необходимо провеждането на извънреден одит на съответния процес, за да се гарантира неговата правилна промяна или внедряване в СУК. Процесът на одитиране е сложен и затова вътрешните одити се извършват от специално обучени за целта вътрешни одитори. При провеждането на одита те се ръководят от следните принципи:

 • Принципност – да провеждат одита на основата на професионализма, като изпълняват своята работа със старание и отговорност и спазват всички приложими закони. Да бъдат безпристрастни и непредубедени в своята работа.
 • Безпристрастно представяне – констатациите и заключенията трябва да отразяват точно и вярно действителността.
 • Още...