Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

ISO 19011

23

юли'11

Компетентност и оценяване на вътрешни одитори

оценяване на вътрешни одиториВажен момент в подобряване ефективността на системата за управление е качественото провеждане на вътрешни одити. Предпоставка за откриване на слаби места на системата и възможности за нейното подобряване е извършването на одита от компетентни вътрешни одитори. Оценяването на компетентността на вътрешните одитори е процес, който разглежда индивидуалните качества, личното поведение и способността да се прилагат знания и умения, получени в следствие на образование, опит, допълнителни обучения. Процесът на оценяване включва следните етапи:

  • определяне на необходимата компетентност на одиторите за целите на провеждания одит;
  • определяне на критерии за оценка;
  • избор на подходяща метод за оценка;
  • оценяване.
Оценяването на одиторите се извършва независимо от това дали организацията разполага със свои обучени вътрешни одитори или наема външни.

Още...

05

ян.'11

Вътрешен одит

Вътрешният одит е основен елемент от поддръжката на СУК, чрез който се установява степента на съответствие на системата спрямо изискванията на стандарта и начина на работа в организацията. Обикновено вътрешния одит се провежда един път в годината и проверката обхваща цялата система за управление на качеството. При извършване на промени в някой от процесите или добавяне на нов е необходимо провеждането на извънреден одит на съответния процес, за да се гарантира неговата правилна промяна или внедряване в СУК. Процесът на одитиране е сложен и затова вътрешните одити се извършват от специално обучени за целта вътрешни одитори. При провеждането на одита те се ръководят от следните принципи:

  • Принципност – да провеждат одита на основата на професионализма, като изпълняват своята работа със старание и отговорност и спазват всички приложими закони. Да бъдат безпристрастни и непредубедени в своята работа.
  • Безпристрастно представяне – констатациите и заключенията трябва да отразяват точно и вярно действителността.
  • Още...