Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

ISO 19011

13

сеп.'11

Доклад от вътрешен одит

Провеждането на вътрешен одит е свързано с изготвянето на доклад от направения преглед на системата, било то цялостен или на отделен процес, извънреден или планиран. Стандартът ISO 9001:2008 не поставя конкретни изисквания към формата и съдържанието на доклада, но за да бъде полезен за ръководството на организацията е необходимо той да съдържа конкретна информация за направените по време на одита констатации. В практиката си съм се сблъскала с две форми на доклад от одит - едната представлява кратко описание на направените констатации, несъответствия/ако има такива/ и препоръки за подобряване на системата. Втората включва детайлно описание на наблюденията по време на одита отнесени към всяка от точките на стандарта. Кой вариант да изберете?

Още...

31

юли'11

Примерен въпросник за вътрешен одит на СУОС

От днес в kachestvoto.com започвам да поставям материали свързани с системите за управление на околна среда. Като за начало представям на вашето внимание примерен въпросник за вътрешен одит на СУОС. Въпросите следват последователността на разделите на стандарт БДС EN ISO 14001:2005 Системи за управление по околна среда. Изисквания и указания за прилагане. Въпросник:

 1. Документиран ли е обхвата на СУОС и къде?
 2. Актуален ли е посочения обхват на системата?
 3. Къде е обявена политиката по околна среда?
 4. Включва ли ангажимент за непрекъснато подобряване и предотвратяване на замърсяванията?
 5. Кои са доказателствата, че политиката по околна среда е достъпна до обществеността?
 6. Още...

23

юли'11

Компетентност и оценяване на вътрешни одитори

оценяване на вътрешни одиториВажен момент в подобряване ефективността на системата за управление е качественото провеждане на вътрешни одити. Предпоставка за откриване на слаби места на системата и възможности за нейното подобряване е извършването на одита от компетентни вътрешни одитори. Оценяването на компетентността на вътрешните одитори е процес, който разглежда индивидуалните качества, личното поведение и способността да се прилагат знания и умения, получени в следствие на образование, опит, допълнителни обучения. Процесът на оценяване включва следните етапи:

 • определяне на необходимата компетентност на одиторите за целите на провеждания одит;
 • определяне на критерии за оценка;
 • избор на подходяща метод за оценка;
 • оценяване.
Оценяването на одиторите се извършва независимо от това дали организацията разполага със свои обучени вътрешни одитори или наема външни.

Още...

05

ян.'11

Вътрешен одит

Вътрешният одит е основен елемент от поддръжката на СУК, чрез който се установява степента на съответствие на системата спрямо изискванията на стандарта и начина на работа в организацията. Обикновено вътрешния одит се провежда един път в годината и проверката обхваща цялата система за управление на качеството. При извършване на промени в някой от процесите или добавяне на нов е необходимо провеждането на извънреден одит на съответния процес, за да се гарантира неговата правилна промяна или внедряване в СУК. Процесът на одитиране е сложен и затова вътрешните одити се извършват от специално обучени за целта вътрешни одитори. При провеждането на одита те се ръководят от следните принципи:

 • Принципност – да провеждат одита на основата на професионализма, като изпълняват своята работа със старание и отговорност и спазват всички приложими закони. Да бъдат безпристрастни и непредубедени в своята работа.
 • Безпристрастно представяне – констатациите и заключенията трябва да отразяват точно и вярно действителността.
 • Още...