Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

ISO 9001

05

апр.'11

Протокол от преглед на ръководството

ПротоколПредстои ви провеждане на преглед от ръководството. Вече сигурно сте наясно, че ще ви е необходима предварителна подготовка. Първото нещо, което трябва да направите е да се запознаете с изискванията на процедурата за провеждане на преглед на ръководството. От нея ще разберете какво ще ви е необходимо, за успешното планиране и провеждане на вашия преглед. Според изискванията на стандарта, прегледът "трябва да включва оценяване на възможностите за подобряване и необходимостта от промени в системата за управление на качеството на организацията, включително и на политиката и целите по качеството....Записите от прегледа на ръководството трябва да бъдат съхранявани." В повечето случаи записът от прегледа на ръководството представлява протокол или доклад, който съдържа информация за обсъжданите въпроси – входни елементи и взетите решения – изходни елементи по време на прегледа. Какво се обсъжда по време на прегледа от ръководството?

Още...

20

мар.'11

Как обменяме информация с клиентите?

клиентВ днешно време всеки е наясно, че „клиентът е цар”. Предлагането е огромно, а борбата за всеки клиент е жестока. Дори организациите без внедрена система за управление на качеството са наясно, че без фокусирано предлагане в посока задоволяване нуждите на клиентите е немислимо оцеляването на пазара. Не случайно, фокуса на стандарт ISO 9001:2008 е клиентът. Описанието на процесите свързани с клиентът е направено в т.7.2 от стандарта, където е посочено какво трябва да направи организацията при определяне на изискванията към продукта, необходимостта от извършване на преглед на изискванията и обмен на информация с клиентите. Когато четете точките от стандарта сигурно забелязвате, че там е посочено какво трябва да се направи, но никъде не се посочва как. Това е така, защото всяка организация е със специфична дейност и е определила по свой начин вътрешната си организация на работа, така че да постигне успех. Стандартът няма да ви каже как да станете по-ефективни, но той ще ви даде основата, над която надграждайки вашата специфика и особености ще се превърнете в успешна организация. Например, нека да разгледаме т.7.2.3. Обмен на информация с клиентите. Там е посочено:

Още...

10

мар.'11

Формуляр или запис – къде е разликата?

Формулярите и записите са част от документацията на СУК. В практиката си на консултант често забелязвам да се бърка тяхното значение и употреба. Според описанието на ISO 9000 „Основни принципи и речник” записът представлява документ, съдържащ получени резултати или представящ доказателство за извършени дейности. Това означава, че записите са онези документи, които използвате, за да отчитате вашата дейност. Чрез тях вие можете да докажете на хартия или електронен носител, какво и как се е случило. Примери за записи са: списък с измерими цели, политиката по качество, протокол от преглед на ръководството, дневник за поръчки, план-график за производство, списък с одобрените доставчици, анкетни карти, дневници за входящи суровини, дневници за профилактика на техническите средства за наблюдение и измерване и др. Обърнете внимание, че в документацията ви те фигурират като образци-формуляри, които се превръщат в записи в момента, в който биват попълнени. Започнахте ли да се обърквате вече?

Още...

26

февр.'11

Какво не знаем за измеримите цели?

Всеки ръководител би желал организацията, която управлява да постига резултати и да се развива. Но на къде и как? Възможностите пред организациите са много и по кой път да поемат зависи изцяло от техните желания. За да не се движат хаотично и да се примамват от всеки появил се пред тях шанс е необходимо да се водят от една основна цел, т.е. крайната точка, към която се стреми организацията. Тя ще бъде светлинката, която ще показва пътя и няма да й позволява да се отклонява по второстепенни и заобиколни пътища. Основната цел или мисията на организацията съществува в мислите и въображението на собственика и понякога е трудно да бъде извадена от там. Това е целта, която е провокирала създаването на организацията и в която собственика вярва и неотлъчно следва. Това е целта, която движи напред организацията и определя нейното развитие. На база на нея се определят краткосрочните цели, изпълнението, на които ще придвижи организацията една стъпка напред към постигането на главната цел. Краткосрочните цели могат да се разглеждат като план за предстоящата година. Ето защо целите трябва да бъдат:

Още...

13

февр.'11

Политиката по качество – едно неясно понятие

Политиката в най-общ смисъл представлява основните принципи за действие на организацията. Те се формулират от ръководството, което се ангажира с тях и към които организацията се придържа. Най-често организациите се затрудняват при формулирането на основните принципи. А те не са нищо по-различно от това на какво се държи във вашата организация. Например, как се отнасяте с хората в организацията. Опитвате ли се да ги приобщите към целите на организацията, да определите тяхната нужда от обучение и да ги подпомагате в тяхното развитие или просто гледате на тях като на работна ръка. Когато една организация пристъпи към внедряване на система за управление на качеството, тя трябва да определи своята политика и да я разгласи в организацията. Много често по време на вътрешни одити срещам почти еднакви политики по качество, които представляват преписани осемте принципа на управление на качеството съгласно ISO 9000Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник.”:

Още...

31

окт.'10

Преглед от ръководството – можем ли и сами?

качествоПрегледът от ръководството представлява вид работно съвещание, на което не се обсъждат текущи проблеми, а се планира бъдещото развитие на организацията. Ръководствата на всички организации извършват такъв вид стратегическо планиране, но с тази разлика, че не записват взетите решения. Стандартът ISO 9001:2008 поставя изискване за запис на проведения преглед, не за да се създава допълнителна бумащина, а с цел извършване на последващ анализ на постигнатите резултати. Обикновено стратегическата посока на фирмата е в мислите на собственика/управляващия и той предприема действия за постигането й, които не винаги са понятни или логически свързани за останалите членове на ръководния състав, защото те не са наясно със стратегическите цели на организацията. Именно по тази причина е необходимо провеждането на прегледи от ръководството, където да се обсъждат актуалността на стратегическите цели и какви действия са необходими да предприеме организацията, за да ги постигне. Не всяко действие е успешно и често се налагат корекции и когато организацията разполага с история на случващото е възможно да се направи анализ на това кое действие кога, как и при какви условия работи или не.

Още...

19

окт.'10

5 стъпки за ефективна поддръжка на СУК

Получаването на сертификат за управление на качеството от серията ISO 9001 не е достатъчно условие за постигане на качествен резултат. Разработването и внедряването на системата за управление на качеството е само началото на един труден път към постигане на крайната цел - ефикасно управление на организацията. Поддържането на СУК е предизвикателство, което изправя организациите пред изпитания свързани не само с промени в начина на работа, но и в спазването на вече създадените правила. Казвам изпитания, защото процесът на промяна е сложен, както за управляващите така и за служителите. И когато при разработване на СУК се налагат промени в начина на работа, след това поддържането на системата е много по-трудно. Създаването на нови правила на работа поражда необходимост от изграждане на навици у хората за тяхното изпълнение, което се явява първата стъпка в процеса на постигане на ефективна поддръжка. Ръководството на организацията трябва да създаде подходящите правила за работа и да проследи тяхната ефикасност, като следи за изпълнението на правилата заложени в процедурите и инструкциите на системата за управление на качеството.

Още...

22

авг.'10

Защо качеството?

Защото всички ние търсим качеството, било то когато става въпрос за качеството на живот, качеството на стоки и услуги или …

Още...