Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

ISO/IEC 17020

21

май'13

Позоваване и използване на акредитационния символ на ИА на БСА

правилаПовод за написването на настоящата статия е изискването за наличието на регламентирани правила за позоваване на акредитация от ИА БСА и използване на акредитационния символ на ИА БСА, в съответствие с BAS QR 5 Правила за ползване на акредитационния символ на ИА БСА, за позоваване на акредитация от ИА БСА и/или за позоваване на статута на ИА БСА като страна по многостранно споразумение. Факт е, че не е достатъчно да се посочи в документацията на системата за управление, че позоваването на акредитацията и използването на акредитационния символ е в съответствие с BAS QR 5. Причината за това е необходимостта от разработване на "документирани процедури и правила за използване на своя знак/лого поотделно и едновременно с акредитационния символ/позоваване на акредитация." - т. 8 от BAS QR 5. Друга важна особеност е, че разработените от акредитираните лица 

Още...

08

май'13

Успешна практика по преход за акредитация по ISO/IEC 17020:2012

Успешна практикаОценките за преход от ИА на БСА по новата версия на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012 вече са факт. В края на месец април клиент на kachestvoto.com - Орган за контрол от вид С "АНСИСТ" към "АНСИСТ 98" ООД премина успешно оценка за преход към стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012. Органът за контрол от вид С “АНСИСТ” е специализиран в областта на контрола на съоръжения изработени изцяло от метални материали (листове, тръби, прокат, заварени съединения, отливки, изковки), нови и в процес на експлоатация:

Още...

25

апр.'13

Каква е разликата между технически ръководител и отговорник по качеството по ISO 17020:2012?

направи разликаВ новата версия на стандарта БДС EN ISO/IEC 17020:2012 се появява изискване за определяне на „едно или няколко лица като технически ръководител(и)” – т.5.2.5. Първата реакция относно изискването беше негативна, поради погрешното разбиране за необходимостта от назначаването на допълнителен персонал към структурата на Органа за контрол. Другото объркване относно настъпи от факта , че според изискванията той трябва да „носи цялата отговорност за осигуряване, че дейностите по контрол се извършват в съответствие с този международен стандарт”. И тогава последва въпросът – а Отговорника по качество какво прави? От задълбоченото прочитане на стандарта става ясно, че и Техническият ръководител и Представителя на ръководството/Отговорника по качество/ трябва да познават изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012. Но приликите свършват до тук.

Още...

13

мар.'13

Въпросник за провеждане на одит на система за управление по ISO 17020:2012

Въпросник за вътрешен одитСлед всеобхватните промени на системата за управление неизбежно идва моментът, в който трябва да се провери нейното съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012. При необходимостта от толкова много промени по системата, свързани с новостите в стандарт ISO 17020:2012, трябва много внимателно да се провери съответствието спрямо всяко изискване, чрез провеждането на вътрешен одит. В такива случай най-удачен вариант е използването на предварително разработен въпросник, дори и да не е заложен в регламента на процедурата за провеждане на вътрешен одит. Въпросникът включва въпроси за проверка на всяко изискване от стандарта, като насочва и предпазва от пропуски.

Още...

05

мар.'13

Жалби и възражения

Недоволен клиентОтново става въпрос за новите изисквания на стандарт ISO 17020 и промените в процеса жалби и възражения. В старата версия на стандарта се говореше за рекламации и възражения, а в новата вече става въпрос за:  

  • жалба - "изразяване на неудовлетвореност, различно от възражение, от лице или организация пред орган за контрол във връзка с дейностите на този отговор, на което се очаква отговор"
  • възражение - "искане от предоставящия обекта за контрол до органа за преразглеждане на взето от него решение, отнасящо се до този обект"
Разликите между старата и новата версия на стандарта се отнасят не толкова до определенията и промяната в термина "жалба" от "рекламация", колкото до въвеждането на конкретни изисквания относно процеса на управление на дейностите по жалбите и възраженията. Освен това се въвежда изискването за достъпност на описанието на процеса до заинтересованите лица при поискване. Това означава, че трябва да се определи начин, по който заинтересованите страни ще бъдат информирани за регламента на подаване и разрешаване на жалбите и възраженията.

Още...

21

февр.'13

Коригиращи и превантивни действия

коригиращи и превантивни действия Решението да напиша тази статия беше провокирано от промените в стандарт ISO 17020, но разсъжденията по темата са валидни са всеки стандарт, касаещ разработването и поддържането на системи за управление, независимо от техния вид. Причината за това е, че изискванията за коригиращи и превантивни действия за различните стандарти са взаимствани от ISO 9001. Във връзка с изискванията на т.8 на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 към документацията на системата за управление е необходимо разработването на процедури за коригиращи и превантивни действия. За избралите Възможност В е ясно, че ще използват процедурите от системата за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2008. Докато за избралите Възможност А остава необходимостта от промяната на съществуващата процедура по т.7.8 от БДС EN ISO/IEC 17020:2005. Как да се извършат промените?

Още...

01

февр.'13

Възможност А или възможност В при преход към БДС EN ISO/IEC 17020:2012?

изборНовата версия на стандарт  ISO 17020 дава възможност на органите за контрол да избират вариант за разработване на системата си за управление - възможност А и възможност В. Възможност А представлява разработване на система за управление следвайки структурата и изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012, включвайки следните елементи:

23

ян.'13

План за действия за преход от БДС EN ISO/IEC 17020:2005 към БДС EN ISO/IEC 17020:2012

Във връзка с Политиката на ИА на БСА за извършване на преход от акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2005 към стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012 е необходимо Органите за контрол да представят план за действия за преход от старата версия на стандарта към новата. Както обърнах внимание в предишен материал планът трябва да съдържа минимум следната информация:

  • описание на специфичните действия за осъществяване на промените;
  • график и срокове за превеждане на действията;
  • отговорни лица;
  • начин за провеждане на наблюдение и оценка на предприетите действия.
На пръв поглед като, че ли всичко изглежда ясно. Съставяме една таблица с изброените графи и започваме да я попълваме. И в този момент започват трудностите. На преден план излизат въпроси като:

Още...