Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

ISO/IEC 17020

17

ян.'13

Анализ на новата версия на ISO/IEC 17020:2012

След приемане на новата версия на стандарт ISO/IEC 17020:2012 Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол е приета политика на ИА БСА за извършване на преход от акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2005 към БДС EN ISO/IEC 17020:2012. За извършването на преход към новата версия на стандарта е необходимо органите за контрол да съставят план за действия за преход, който да представят на ИА БСА в срок до 1.3.2013г. Планът за действия за преход се изготвя на базата на извършен анализ на новата версия на стандарта и влиянието на промените върху утвърдената в органа за контрол система за управление. Определянето на новите моменти в стандарта се извършва след задълбочен прочит на новата версия, но как те ще бъдат отразени върху действаща система е предизвикателството, с което всеки орган за контрол ще се сблъска още в началото на 2013г. Начинът на прилагане на новостите зависи от политиката, целите и обхвата на органа за контрол, стила на управление, наличните ресурси, компетентността на персонала и т.н. Но преди да помислите за това как да промените системата за управление, да обърнем внимание на новостите.

Още...

29

ное.'12

Новото издание на стандарт ISO/IEC 17020:2012 – II част

Изисквания относно процесите В раздела са поместени изискванията към методите за контрол и процедури, където в забележки са направени пояснения относно:

  • изискванията за контрол се посочват обикновено в нормативни актове, стандарти или спецификации, схеми за контрол или договори;
  • определение за стандартизиран и нестандартизиран метод за контрол;
  • осигуряването на всякакъв тип ресурси;
  • пояснения за това какъв тип могат да бъдат работните данни.
Забелязах ново изискване за проверка достоверността на информацията предоставено от друга страна в процеса на извършване на контрол.

Още...

19

ное.'12

Новото издание на стандарт ISO/IEC 17020:2012 – I част

През месец август излезе от превод новата версия на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012 Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол. Новостите винаги са привличали моето внимание и при първа възможност закупих новата версия на стандарта и се заех да търся разликите. При първия прочит забелязах промяна в структурата на стандарта, която можете да видите в таблицата по-долу. Това, че точките в новата версия са по-малко съвсем не означава, че има отпаднали. Направеното преструктуриране е наложило преместването на изискванията по дадена точка към съответния раздел, като например Административните изисквания и Организация и управление са преместени в раздел Изисквания относно структурата. Приложенията А, В и С свързани с изискванията за независимост на органите за контрол са обединени в едно, като са посочени допълнителни забележки и примери.

Още...

13

сеп.'12

Новото издание на стандарт ISO/IEC 17020:2012 Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи извършващи контрол.

време за промянаВреме за промяна на системата за управление. През месец август излезе от превод новото издание на ISO/IEC 17020:2012 Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи извършващи контрол. Във тази връзка се очаква да бъде приет преходен период от 2-3 години, в който органите за контрол трябва да приведат в съответствие с новите изисквания своите системи за управление. Актуализирането на документираната система за управление е процес, който преминава през следните етапи:

Още...