Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Компетентност на одиторите съгласно ISO 19011:2011

Позицията вътрешен одитор на системи за управление е определяща за развитието и подобрението на внедрената в организацията система за управление. Резултатите от проведените вътрешни одити са едни най-добрите основания за подобрения на системата за управление. Компетентните вътрешни одитори могат да определят пропуските и слабостите в системата за управление, които да послужат по нататък за определяне на коригиращи и превантивни мерки. Не случайно казвам компетентните, защото само одитори притежаващи определени знания и умения могат да направят точна и обективна оценка на системата. А на базата на тяхната оценка се извършват промени по системата, които могат навредят или да помогнат на организацията. Предполагам няма хора, които умишлено да искат да навредят на организацията и това обикновено се случва от липсата на достатъчно знания и умения. Поради тази причина е необходимо организацията да инвестира в развитието на знанията и уменията на своите вътрешни одитори, за да осигури ефикасната работа на системата за управление.

Какви знания и умения трябва да притежават одиторите е разгледано в т.7 Компетентност и оценяване на одиторите на стандарт ISO 19011:2011. В приложенията към стандарта са дадени примери за знания и умения в отделни области, на които ще обърна внимание сега.

Приложение А(информационно) Знания и умения на одиторите, специфични за дадената област – предоставени са примери за специфични за съответната област знания и умения на одиторите, които да помогнат в процеса на избор и оценяване на одиторите.

Примерите са насочени към следните области:

 • А.2 Знания и умения на одиторите, специфични за съответната област – качество;
 • А.3 Знания и умения на одиторите, специфични за съответната област - околна среда;
 • А.4 Знания и умения на одиторите, специфични за съответната област - здраве и безопасност при работа (ЗБР);
 • А.5 Знания и умения на одиторите, специфични за съответната област - управление на издръжливостта, сигурността, готовността и непрекъснатостта (ИСГН);
 • А.6 Знания и умения на одиторите, специфични за съответната област - управление на безопасността на транспорта;
 • А.7 Знания и умения на одиторите, специфични за съответната област. Записи.

Нека да разгледаме какво включват примерните знания и умения за една от най-разпространените области – управление на качеството.

А.2 Знания и умения на одиторите, специфични за съответната област – качество

А.2.1 Разбиране на изискванията на системата за управление на качеството-принципи и тяхното прилагане:

 • Принципи на системата за управление на качеството и тяхното прилагане.
 • Изисквания на системата за управление на качеството за стандарта, по който се извършва одитът.

А.2.2 Разбиране на законовите и другите изисквания, отнасящи се до качеството, което е достатъчно, за да може одиторът да оцени системата за управление на качеството:

 • Законови и други изисквания, отнасящи се до качеството и оценяване на съответствието.
 • Специфични за конкретния сектор законови и други изисквания, отнасящи се до качеството, ако е приложимо.
 • Законови и други изисквания, отнасящи се до безопасност на продукта, етикетиране, забранени вещества, жизнен цикъл на продукта и приемлива работна среда.
 • Документи за добри работни практики на промишлени и търговски асоциации.
 • Указания от регулаторни органи.
 • Споразумения с клиенти.

А.2.3 Разбиране на прилагането на методи, свързани с качеството, което е достатъчно, за да може одиторът да проучи системата за управление и да направи подходящи констатации и заключения от одита.

Примерите за това включват:

 • Управление на процесите (например, статистически методи за контрол на процесите).
 • Методи за определяне на риска (например, "Анализ на видовете откази и последиците от тях (FMEA)" - виж ISO/IEC).
 • Причинно-следствен анализ.
 • Възможности на процеса.

А.2.4 Разбиране на информацията (например, основни знания) имаща фундаментално значение за процесите, науката и технологията, лежащи в основата на качеството, което е достатъчно, за да даде възможност на одитора да оцени елементите на системата за управление, свързана с конкретната област:

 • Терминология, свързана с качеството.
 • Наука за измерванията и методи за наблюдение.
 • Статистика.
 • Общи характеристики на процесите и продуктите, включително услугите.

А.2.5 Разбиране на знанията, отнасящи се до конкретни ресурси, сектора на активите, функционирането или работното място, на които се извършва одит, за да може одиторът да оцени дейностите, функциите, процесите, продуктите и услугите на одитираната организация.

 • Терминология, свързана със сектора.
 • Основни концепции и принципи на работа в сектора.
 • Процеси и практики, специфични за сектора.
 • Разбиране на очакванията на заинтересованите страни (например, очаквания на клиентите за продукт или услуга).

Както виждате изискванията обхващат широк диапазон от знания и умения, които трудно биха се обхванали от един човек. Имайки в предвид, че в повечето случаи ролята на вътрешен одитор се възлага на човек имащ преки отговорности с дейността на организацията, т.е. притежаващ знания и умения в конкретната област, очевидно е малко вероятно той да притежава изброените знания и умения.

Как да постъпим в тази ситуация?

Решението се дава от самия стандарт, според който е необходимо общата компетентност на екипа от одитори да покрива целите на одита. Това означава, че можете да сформирате екип от вътрешни одитори, членовете на който притежават различни знания и умения, но като цяло са достатъчни за постигане целите на одита. Освен това не забравяйте възможността за включване на технически експерти в екипа от одитори, които могат да покрият знанията специфични за конкретната област, в която работите. Например, ако одитирате процес производство, в екипа можете да включите като технически експерт, човек от отдела производство, който познава в детайли целия процес или конкретни части от него.

Всичко това е добре, но какво правят малките организации с размер например до 10 човека, при които сформирането на екип е невъзможна задача. При тях наистина положението е сложно, но не и невъзможно. Обикновено в малките организации има един човек, който играе ролята „човекът оркестър” и който притежава знания и умения в различни области, но не и в областта на системите за управление. Решение отново има и то е в посока привличане на външен експерт в зависимост от липсващата компетентност. Обикновено това са вътрешни одитори с натрупан опит и знания от участия в голям брой одити. Те ще ви помогнат в откриването на слабостите и възможностите за подобрение на системата за управление. И освен това могат да отговорят на много ваши въпроси свързани със системите за управление. Не изпускайте възможността и се възползвайте максимално от нея.

  Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

сподели ме

0 отговора за "Компетентност на одиторите съгласно ISO 19011:2011"

Оставете съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.