Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Новости в ISO 19011:2011 – IV част

6. Дейности, свързани с одита – точката е свързана с указания по планиране и провеждане на одита. Сравнявайки двете фигури показани по-долу(фигура 1 - версия 2004, фигура 2 - версия 2011) на пръв поглед се наблюдават сериозни различия, които в последствие се оказва, че се изразяват само в промяна на част от точките и в допълнения към някои от тях.

Към т. 6.2.2 Установяване на първоначален контакт с одитираната организация са добавени допълнителни цели свързани с определянето на приложимите законови и други изисквания, работата с поверителна информация и очакванията и потребностите на одитираната организация.

2004

2011

В 6.3.1 Подготовка на план на одита са направени допълнения относно съдържанието на плана за одит. Обръща се внимание на рисковете и последиците за организацията, причинени от одита. „Рисковете за организацията могат да включват член на екипа от одитори, който работи неправилно с информацията на одитираната организация, създава риск за безопасността, здравето, околната среда или сигурността, като например, заплаха за продуктите, услугите, персонала и/ или инфраструктурата на одитираната организация.”

Към обхвата на плана се добавя

 • "обхватът на одита, включително идентифициране на организационните и функционални единици и процеси, които ще бъдат одитирани;
 • методът на одит, който ще се използва, включително степента, до която е необходимо вземането на извадки за получаване на достатъчни доказателства от одита и съставяне на програма за вземане на извадки, ако е приложимо;
 • обмена на информация, включително конкретната подготовка за местата, в които ще се извърши одит;
 • всички конкретни мерки, предприети за намаляване на рисковете и резултатите от неопределеността върху целите на одита;
 • сигурността на информацията;
 • координация с други дейности, свързани с одита, в случай на съвместен одит.”

За 6.3.3 Подготовка на работните документи са дадени допълнителни указания в Приложение С4 на стандарта.

Указания за това как да се извърши преглед на документите по т.6.4.1 са дадени в Приложение С3.

В 6.4.3 Обмен на информация по време на одита е направено допълнението, че по време на одита е необходимо да се направят официални договорености с "външни органи (например, регулаторни органи) по време на одита, по-специално, когато законовите изисквания предполагат задължително докладване на несъответствията.”

За 6.4.5 Събиране и проверка на информация са дадени указания в приложенията, както следва:

 • ЗАБЕЛЕЖКА 1: Указания за източници на информация са дадени в Приложение С.1 на този стандарт.
 • ЗАБЕЛЕЖКА 2: Указания за посещения на място са дадени в Приложение С.6 на този стандарт.
 • ЗАБЕЛЕЖКА 3: Указания за провеждане на интервюта са дадени в Приложение С.7 на този стандарт.

В 6.4.7 Заключения от одита се обръща внимание на следните въпроси:

 • за ”ефикасността на системата за управление при изпълнение на обявените цели” – да се направят изводи дали така внедрената система допринася за постигане на целите на организацията;
 • опит да се идентифицират първопричините за констатациите, ако това е заявено в целите на одита;
 • обединяване на подобните констатации, направени в различни области, които са били одитирани, с цел да се открият тенденции.

т.е. необходимо е да се наблегне повече на анализа, а не само да се извършват констатации.

Не съм сигурна дали всички спазват изискванията за откриващо и закриващо заседание, но при всички случаи е необходимо да се направи обобщение на резултатите от одита, като се направят пояснения за:

 • уведомяване на одитираната организация, че доказателствата от одита са събрани на основата на извадки от наличната информация;
 • метода на докладване, включително всякакво степенуване;
 • процесът на работа с констатации от одита и възможните последствия;
 • представяне на констатации от одита по такъв начин, че те да бъдат разбрани и потвърдени от одитираната организация;
 • всички действия след одита, които имат отношение.
  Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

spodelime

0 отговора за "Новости в ISO 19011:2011 - IV част"

Оставете съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.