Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Новости в ISO 19011:2011 – V част

7. Компетентност и оценяване на одиторите. В новата версия на стандарта е засилено вниманието на развитието на професионалната компетентност на вътрешните одитори чрез обучения и участия в одити. За определянето на посоката на развитие се извършва оценяване на одиторите, което „трябва да бъде планирано, изпълнено и документирано в съответствие с програмата на одит”. Резултатите от оценяването ще послужат за:

 • съставяне на екип от одитори, както е описано в т. 5.3.4;
 • определяне на потребностите от обучение и друго подобряване; и
 • постоянно действащо оценяване на дейността на одиторите.

За 7.2 Определяне на компетентността на одитора, необходима за програмата на одита, трябва да се разгледа следното:

 • големината, характера и сложността на организацията (организациите), която ще бъде одитирана;
 • областите на системите за управление, които трябва да бъдат одитирани;
 • целите и обхвата на програмите на одит;
 • други изисквания, като тези, наложени от външни органи, когато е подходящо;
 • ролята на процеса на одит в системата за управление на организацията (организациите), които ще бъдат одитирани;
 • сложността на системата за управление, която ще бъде одитирана;
 • неопределеността при достигане на целите на одита.

След определяне на необходимата компетентност на одитора за провеждане на съответния одит се извършва сравнение с компетентността на одиторите в организацията. Тяхната оценка се извършва на базата на притежаваните индивидуални качества, знания и умения, образование, професионален опит, обучение и одиторски опит.

7.2.1Индивидуални качества. Към версия 2011на стандарта са добавени качествата:

 • действащ със сила на духа, т.е. желаещ да действа отговорно и етично, дори тези действия да не бъдат винаги популярни и да водят до несъгласие или конфронтация;
 • добре организиран, т.е. да демонстрира ефикасно управление на времето, определяне на приоритети, планиране и ефективност;
 • открит за подобрения, т.е. да натрупва опит от ситуации, да се стреми към по-добри резултати от одита;
 • внимателен към културата, т.е. да съблюдава и уважава културните традиции на одитираната организация;
 • да бъде екипен играч, т.е. да работи добре с другите членове на екипа от одитори.

7.2.2 Знания и умения. Основните знания и умения на одиторите е необходимо да включват познания в областта на управление на риска и да може да определя и разбира видовете рискове свързани с одитирането. Освен това са заложени допълнителни изисквания свързани с познаване на йерархията на нормативно техническите документи, прилагане на нормативно техническите документи в различни ситуации на одит и управление и защита на информацията, данните, документите и записите.

Въведени са допълнителни изисквания към 7.2.2.2 Основни знания и умения на водещия одитор, който трябва да притежава знания и умения за:

 • балансиране на силните и слабите страни на отделните членове на екипа от одитори;
 • развитие на хармонични работни взаимоотношения между членовете на екипа;
 • управление на процеса на одит, включително: управление на неопределеността при постигане на целите на одита и защита на безопасността и здравето на членовете на екипа от одитори по време на одита, включително осигуряване на съответствието на одиторите с приложимите изисквания за здраве, безопасност и сигурност;
 • представляване на екипа от одитори при осъществяване на контакти с клиента на одита и одитираната организация;
 • разбиране и уважаване на мненията на експертите;
 • ръководство на екипа от одитори за достигане до заключения от одита;

Една изцяло обновена точка 7.2.2.3 Специфични знания и умения на одиторите на системи за управление за конкретни области и отрасли, в която е залегнала тезата, че одиторът трябва да притежава знания и умения специфични за контретната област и отрасъл. Направено е уточнението, че не е необходимо всеки одитор в екипа от одитори да има една и съща компетентност, необходимо е обаче, общата компетентност на екипа от одитори да бъде достатъчна за постигане на целите на одита.

ЗАБЕЛЕЖКА: Подробни указания за специфичните знания и умения за избрани области са дадени в Приложения А и В към стандарта.

Към 7.2.3 Образование, професионален опит, обучение и одиторски опит на одиторите ще обърна внимание само на новата точка 7.2.3.2.1 Одитори, които одитират комбинирани или интегрирани системи за управление, в която е посочена необходимостта от разбиране на взаимодействието и взаимно полезната координация на различните системи за управление.

В 7.6 Поддържане и подобряване на компетентността е обърнато внимание на това, че одиторите трябва да поддържат своята компетентност за извършване на одит чрез редовно участие в одити на системи за управление и непрекъснато професионално развитие. Непрекъснатото професионално развитие включва поддържането и подобряването на компетентността. Това може да се постигне чрез такива средства, като допълнителен професионален опит, обучение, самообразование, индивидуално обучение, участие в заседания, семинари и конференции или други имащи отношение дейности. Одиторите, водещите одитори и отговорниците за управлението на програмата на одит, трябва непрекъснато да подобряват своята компетентност.

Компетентност на одиторите

Фигурата представяща процеса на оценяване на одиторите е по-опростена от тази в старата версия на стандарта, но по същество не се различава от нея. Остава основната идея за непрекъснато развитие на компетентността на одиторите.

Повече информация относно компетентността на одиторите и начините за тяхното оценяване можете да намерите в приложенията към стандарта:

 • ПРИЛОЖЕНИЕ А – Знания и умения на одиторите, специфични за съответната област
 • ПРИЛОЖЕНИЕ В – Примери за специфични за дадена област оценки на компетентността на екипа от одитори

В ПРИЛОЖЕНИЕ С ще откриете допълнителни указания за одитори по отношение на планиране и извършване на одити - прилагане на методите на одит, източници на информация, преглед на документите, подготовка на работни документи, съображения по стратегията за вземане на извадки от одити, указания за посещения и наблюдения на място, провеждане на интервюта и констатации от одита.

  Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

spodelime

0 отговора за "Новости в ISO 19011:2011 - V част"

Оставете съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.