Няма значение дали сте начинаещ или одитор с опит, със сигурност има нещо ново, което мога да споделя с Вас

Как се извършва одит на системи за управление?

Ако извършването на одит е непонятно и трудно разбираемо нещо за Вас,
то позволете ми да променя това

Разговорите за одити и стандарти често карат човек(който за първи път се се сблъсква с темата) да се чувства не на място. Причината е в използването на специфичен език и термини, които ако бъдат обяснени на достъпен език стават ясни, разбираеми и дори интересни. 

Ще се опитам да привлека Вашият интерес като обясня понятието одит на системи за управление.

Одитът представлява проверка и оценяване на нещо дали съответства на предварително определени изисквания.

В случая това „нещо“ е система за управление. Уточнението е важно, защото когато се каже одит, някои хора си мислят за счетоводен/финансов одит, а той е съвсем различен от този. Одитът, за който ще говоря се отнася САМО за системи за управление.

За да се разбере какво представлява одитът на системи за управление, на първо място трябва да стане ясно какво е системата за управление. От самото наименование става ясно, че е нещо свързано с управление, но на какво или на кого?

Системата за управление се внедрява в организации и в този смисъл се отнася към управлението на организацията. Представете си организация за производство на телевизори, системата е насочена към това какви дейности да се извършват, в каква последователност, по какъв начин, от кого, кой и как ще контролира изпълнението, така че да бъдат произведени телевизори в определеното количество и качество. 

Системата от своя страна трябва да отговаря на определени изисквания, за да може да гарантира желания краен резултат. Изискванията към системите за управление се посочват в стандарти, като например ISO 9001, който се отнася за системите за управление на качеството, или ISO 14001, който се отнася до системи за управление по отношение на околната среда. 

Когато се извършва одит на системата за управление се проверява дали тя като цяло, или отделни нейни процеси(например производство, продажби, доставки), отговарят на определените изисквания. Тези изисквания могат да бъдат на съответния стандарт(например ISO 9001), на даден договор с клиент, на техническа спецификация, на нормативен акт или друго.

Започна ли да се изяснява…Може би ще искате да разберете и…

Кой може да извършва одит на системи за управление?

Одитът се извършва от компетентно лице, притежаващо съответните лични качества, знания и опит, посочени в стандарт ISO 19011. Една малка част от изискванията на стандарта са насочени към това одиторът да бъде:

– етичен(справедлив, безпристрастен, искрен, честен и дискретен); 

– непредубеден(готов да разглежда алтернативни идеи и гледни точки);

– решителен и непоколебим(действа отговорно и етично);

– упорит(настоятелен и концентриран върху постигане на цели);

– отворен за подобрения(способен да се поучи от обстоятелствата);

– самостоятелен(действа и работи независимо).

Няма да скрия, че изискванията към одиторите са много, но от гледна точка на моя опит ще кажа, че те се развиват в процеса на работа. Важното е човек да има желание за развитие, за нови знания и да се стреми към постигане на по-добрата си версия.

Как да стана одитор?

Първата стъпка е запознаване със стандарт ISO 19011. Това е стандарт, в който се дават указания за извършване на одит на системи за управление.  Освен това, както стана ясно този стандарт съдържа информация за изискванията за компетентността на одиторите и как могат да я повишат. 

ISO 19011 ще Ви даде последователността от действия за извършване на одит и ще отговори на всички въпроси, свързани с планирането, провеждането и документирането на конкретен одит.

От стандарта ще разберете:

– какво означават термините, защото в стандартите се използват специфични термини, които ако не се осмислят ще е много трудно да се разбере и същността;

– какви са принципите на одитиране;

– какви видове одити съществуват;

– как се планират одитите в организацията и от кой;

– как се планира и провежда конкретния одит;

– кое е необходимо да се документира;

– какви са изисквнанията към компетентността на одиторите;

– как се поддържа и развива компетентността на одитора.

Тук е важно да се отбележи, че не е достатъчно едно прочитане на стандарта. Необходимо е да сте разбрали указанията, за да можете да ги приложите на практика. 

Обикновено първият прочит на стандарт, свързан със системи за управление оставя усещането за неяснота. Причината е в използването на специфичен речник и начин на изразяване, който затруднява разбирането. В моята практика на лектор много често казвам, че съм в ролята на преводач от български на български. Това е така, защото хората нямат опит с такъв вид стандарти. В ежедневната си работа никой не чете стандарти за системи за управление. Но, когато указанията се обяснят на разговорен и по-достъпен език, хората ги разбират с лекота. 

Втората стъпка е получаване на сертификат за преминато обучение по актуалното издание на ISO 19011. Сертификатът се издава на базата на преминат тест. Тестът включва въпроси, чрез които се оценява степента на усвояване на знанията за извършване на одит на системи за управление. 

Ако сте начинаещ одитор, моят съвет е в началото да се включите в няколко одита(вътрешни) като стажант, за да придобиете реална представа как се случават нещата на практика, а не да скочите изведнъж в дълбокото.

Третата стъпка е насочена към спецификата на конкретния одит. Както вече стана ясно, чрез одита се оценява системата или част от нея за съответствие с изискванията. В зависимост от изискванията за конкретния одит се определя одитор, който притежава съответните знания. Тук посоките могат да бъдат различни и до голяма степен зависят от Вашите знания и опит, професионална насоченост или желание за развитие. Например, ако ще се оценява системата за управление за съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001, то Вие като одитор трябва да притежавате знания за изискванията на стандарт ISO 9001.

Сертификатът дава ли гаранция за работа като одитор?

След успешно решаване на теста, се издава сертификат в уверение на това, че са показани знания за извършване на одит на системи за управление съгласно указанията на ISO 19011:2018. Наличието на сертификат Ви дава правото да извършвате одити на системи за управление.

На този етап ще можете да извършвате одити от първа(вътрешни одити) и от втора страна(известни като клиентски одити). За да извършвате одит от трета страна(орган за сертификация) е необходимо допълнително обучение.

Възлагането на одити зависи от Вашата реализация като одитор. На практика, одитите от първа страна обикновено се възлагат на лица от организацията като допълнителна отговорност или на външни одитори, които са доказани специалисти в определена област. 

Ако искате да научите как да извършвате одит, включете се в обучението
ISO 19011:2018 Одитор на системи за управление

Обучението е съставено от две части

В първата част са разгледани указанията на стандарт ISO 19011:2018. Материалите от обучението са представени в 6 модула, покриващи разделите на стандарт ISO 19011:2018. Достъпът до материалите е безплатен. Всеки модул е съставен от кратки видео лекции и упражнения, които да Ви помогнат да усвоите материала бързо и лесно, и да Ви подготвят за успешно решаване на теста. 

 • 1-01 Представяне на обучението
 • 1-02 Малко история
 • 1-03 Видове одито
 • 1-04 Интегрирани системи за управление
 • 2-01 Основни термини – I част
 • 2-02 Основни термини – II част
 • 2-03 Основни термини – III част
 • Тест
 • 3-01 Принципи на одит – I част
 • 3-02 Принципи на одит – II част
 • Тест
 • 4-01 Програма за одит
 • 4-02 Цели на програмата за одит
 • 4-03 Рискове и възможности, свързани с програмата за одит
 • 4-04 Съставяне на програма за одит – I част
 • 4-05 Съставяне на програма за одит – II част
 • 4-06 Изпълнение на програмата за одит – I част
 • 4-07 Изпълнение на програмата за одит – II част
 • 4-08 Изпълнение на програмата за одит – III част
 • Тест
 • 5-01 Начало на одит
 • 5-02 Подготовка за одит – I част
 • 5-03 Подготовка за одит – II част
 • 5-04 Извършване на одит – I част
 • 5-05 Извършване на одит – II част
 • 5-06 Извършване на одит – III част
 • 5-07 Извършване на одит – IV част
 • Тест
 • 6-01 Определяне компетентността на одитора
 • 6-02 Знания и умения на одиторите
 • 6-03 Компетентност на ръководителя на екипа за одит
 • 6-04 Оценяване на одитори
 • Тест

Втората част е платена и има за цел да провери усвоените по време на обучението знания чрез решаване на тест. 

За Ваше удобство, видео лекциите и упражненията са записани предварително и са достъпни по всяко време и от всяко място.

 • – Общата продължителност на обучението е около 5 часа(лекции). 
 • – Материалите от обучението (видео лекции, упражнения, статии) включват всичко необходимо като информация за успешното решаване на теста и то в рамките на няколко часа, а на мен ми отне години.
 • – Няма ограничение на времето за преминаване на обучението, но Ви препоръчвам да го направите в рамките на две седмици.
 • – Достъпът до материалите на обучението(видео лекции, упражнения, статии) е безплатно.
 • – За решаването на теста е необходимо да заплатите такса. При успешно решаване на теста, ще получите сертификат в рамките на няколко дни. Сертификатът представлява доказателство за усвоените знания и Ви дава възможност да извършвате одити на системи за управление и да се развивате като одитор.

За кого е предназначено обучението?

Обучението е предназначено за начинаещи в областта на одитиране на системи за управление. Не се изискват предварителни знания. Обучението осигурява необходимите знания за получаване на сертификат.

Най-често обучението се преминава от:

– лица, които планират да се развият като одитори на системи за управление;

– одитори, които имат желание да разширят своите знания по ISO 19011:2018;

– лица, на които е възложена отговорността за управление и поддръжка на системи за управление;

– лица, които управляват програмата за одити;

– лица, които планират да извършват одити от втора или трета страна.

Как да се включите в обучението?

Натиснете бутона долу, за да се регистрирате в системата и можете да започнете обучението като следвате последователността на уроците. Не пропускайте тестовете и упражненията. Те са важни за усвояване на материала и за успешното решаване на теста.

След като преминете последния раздел от обучението, ще бъдете препратени към станица за заплащане на теста

Цената за решаване на теста е 150 лв. Плащането се извършва по банков път или чрез дебитна/кредитна карта.

И още нещо важно, можете да ми пишете в платформата или на лично съобщение за всичко свързано с обучението. Така ще помогна на Вас и Вие на мен да направя обучението още по-полезно и стойностно.

Натиснете бутона и да започваме 🙂

© 2021 КАЧЕСТВОТО ЕООД (kachestvoto.com) ALL RIGHTS RESERVED 

Тел: 0898 44 82 88, Email: [email protected]