Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Примерен въпросник за вътрешен одит на СУОС

От днес в kachestvoto.com започвам да поставям материали свързани с системите за управление на околна среда. Като за начало представям на вашето внимание примерен въпросник за вътрешен одит на СУОС. Въпросите следват последователността на разделите на стандарт БДС EN ISO 14001:2005 Системи за управление по околна среда. Изисквания и указания за прилагане.

Въпросник:

 1. Документиран ли е обхвата на СУОС и къде?
 2. Актуален ли е посочения обхват на системата?
 3. Къде е обявена политиката по околна среда?
 4. Включва ли ангажимент за непрекъснато подобряване и предотвратяване на замърсяванията?
 5. Кои са доказателствата, че политиката по околна среда е достъпна до обществеността?
 6. Организацията определила ли е регламент за идентифициране и управление на аспектите на околната среда?
 7. Актуална ли е оценката на значимите аспекти?
 8. Определен ли е регламент за идентифициране и достъп до приложимите законови изисквания?
 9. Как тези изисквания се прилагат към значимите аспекти определени от организацията?
 10. Документирани ли са целите по околна среда и съответстват ли те на политиката на организацията?
 11. Как организацията осигурява изпълнението на поставените цели?
 12. Разработена ли е програма за постигане на целите и включва ли отговорности, средства и график за постигане на целите?
 13. Как са определени необходимите ресурси за изграждането, внедряването и поддържането на СУОС?
 14. Определен ли е представител на ръководството, който да отговаря за поддръжката на СУОС?
 15. Как организацията осигурява подходяща компетентност на персонала?
 16. Определени ли са потребностите от обучения във връзка с аспектите на околната среда?
 17. Как се осъществява обмена на информация относно значимите аспекти в организацията и извън нея?
 18. Документацията на системата включва ли всички необходими елементи:
 • политика, общи и конкретни цели;
 • обхват на системата;
 • основни елементи и взаимодействия;
 • документи и записи, изисквани от стандарта и други изисквания определени от организацията като необходими за функционирането на СУОС.

19. Създаден ли е регламент за управление на документите и записите на СУОС?

20.  Как е осигурено идентифицирането и разпространението на външни документи?

21.  Как се предотвратява използването на невалидни документи?

22.  Определени ли са операциите свързани със значимите аспекти на околната среда?

23.  Определени ли са критерии и условия за изпълнение на тези операции?

24.  Определени ли са потенциалните извънредни ситуации и инциденти имащи въздействие върху околната среда?

25.  Как организацията се е подготвила за реагиране в извънредните ситуации?

26.  Провеждат ли се периодични практически упражнения за проверка на планираните действия при извънредни ситуации?

27.  Как организацията проверява ключовите характеристики на операциите имащи значимо въздействие върху околната среда?

28.  Актуална ли е оценката на съответствието с приложимите законови изисквания?

29.  Как се оценява съответствието с всички други приложими изисквания, които организацията е приела да изпълнява?

30.  Как се управляват несъответствията и има ли открити несъответствия за одитирания период?

31.  Направен ли е анализ на причините за появата на несъответствията и предприети ли са подходящи коригиращи и/или превантивни действия?

32.  Как се управляват записите?

33.  Определени ли са правила за идентифициране, съхранение, разпространение и унищожаване и спазват ли се?

34.  Как се планира провеждането на вътрешен одит?

35.  Как се оценяват вътрешните одитори?

36.  Как се осигурява обективност и безпристрастност на одитите?

37.  Повдигнати ли са несъответствия в следствие на последния проведен вътрешен одит?

38.  Информирано ли е ръководството за резултатите от вътрешните одити и предприети ли са адекватни мерки за закриване на несъответствията?

39.  Кога е проведен последния преглед от ръководството?

40.  Каква входна информация се събира и анализира при провеждане на прегледа от ръководството?

41.  Каква е изходната информация от прегледа на ръководството и къде се документира тя?

Пълният вариант на въпросника, разпределен по раздели на стандарта можете да изтеглите от тук.

  Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

бутони за социални мрежи

0 отговора за "Примерен въпросник за вътрешен одит на СУОС"

Оставете съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.