несъответствие

13

ян.'17

Въпросник за одит по ISO 9001:2015

Измина повече от година от публикуването на новата версия на ISO 9001. Повечето организации изчакват с прехода, но съществуват и такива, които го преминаха успешно. Независимо към коя група спадате, неизбежно ще дойде моментът, в който трябва да проверите съответствието на системата с изискванията на стандарта, чрез провеждане на вътрешен одит. Въпросникът, както вече не веднъж е ставало на въпрос е полезен инструмент в ръцете на всеки одитор по време на одит. В новата версия на ISO 9001:2015 са направени сериозни промени, които ще отнемат време и усилия на одиторите за разбиране и прилагане на практика. В този момент, въпросникът се явява неизменен помощник на одитора, който осигурява увереност, че ще бъдат проверени всички изисквания на стандарта.

Прочети повече

21

май'13

Позоваване и използване на акредитационния символ на ИА на БСА

правилаПовод за написването на настоящата статия е изискването за наличието на регламентирани правила за позоваване на акредитация от ИА БСА и използване на акредитационния символ на ИА БСА, в съответствие с BAS QR 5 Правила за ползване на акредитационния символ на ИА БСА, за позоваване на акредитация от ИА БСА и/или за позоваване на статута на ИА БСА като страна по многостранно споразумение. Факт е, че не е достатъчно да се посочи в документацията на системата за управление, че позоваването на акредитацията и използването на акредитационния символ е в съответствие с BAS QR 5. Причината за това е необходимостта от разработване на "документирани процедури и правила за използване на своя знак/лого поотделно и едновременно с акредитационния символ/позоваване на акредитация." - т. 8 от BAS QR 5. Друга важна особеност е, че разработените от акредитираните лица 

Прочети повече

26

мар.'13

Интегрирана система за управление по качество и здраве и безопасност при работа

интегрирана системаПоредната статия е провокирана от предстоящ проект за интеграция на система за управление на качеството по ISO 9001 и система за управление здравето и безопасността при работа по OHSAS 18001. Напоследък интересът към интегриране на системи за управление нараства, поради факта че на голяма част от организациите им се налага да внедряват повече от една система за управление, пък било то ISO система или информационни системи за автоматизиране на бизнес процесите. Наблюденията ми показват, че в повечето случаи системите се внедряват през различни периоди от развитието на организацията и по една или друга причина не са направени постъпки за тяхното интегриране. Това води до затрудняване управлението и поддържането на системите, дублиране на дейности и объркване на персонала. Една от причините за избягване на интегрирането на системите е, че процесът е по-сложен и трудоемък, отколкото разработването и внедряването на отделни системи за управление и изисква повече време, което в повечето случаи липсва.

Прочети повече

21

фев.'13

Коригиращи и превантивни действия

коригиращи и превантивни действия Решението да напиша тази статия беше провокирано от промените в стандарт ISO 17020, но разсъжденията по темата са валидни са всеки стандарт, касаещ разработването и поддържането на системи за управление, независимо от техния вид. Причината за това е, че изискванията за коригиращи и превантивни действия за различните стандарти са взаимствани от ISO 9001. Във връзка с изискванията на т.8 на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 към документацията на системата за управление е необходимо разработването на процедури за коригиращи и превантивни действия. За избралите Възможност В е ясно, че ще използват процедурите от системата за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2008. Докато за избралите Възможност А остава необходимостта от промяната на съществуващата процедура по т.7.8 от БДС EN ISO/IEC 17020:2005. Как да се извършат промените?

Прочети повече

17

юли'12

СУК – Рекламацията като несъответствие

наблюдение и анализВ предишни материали писах за това какво представляват рекламацията и несъответствията. Понякога обаче се получава объркване - кое, кога е и как се процедира спрямо тях? В този материал ще се опитам да изясня разликата. По своята същност рекламацията представлява възражение от страна на клиента относно липсата на покрити изисквания спрямо закупения продукт. Например сте си купили пералня, но след монтирането й/при спазване на условията за монтаж/ се установява, че тя не работи или пък сте дали компютъра си за ремонт, който въпреки това продължава да не работи. Независимо дали е стока или услуга налице е неизпълнение на изисквания, което както вече знаем представлява несъответствие. Защо тогава говорим за несъответствия и рекламации, а не само за несъответствия? Защо е необходимо това объркване?

Прочети повече

11

юли'12

Системи за управление на качеството – управление на несъответстващ продукт

несъответстващ продуктПреди да навляза в темата за управлението на несъответстващ продукт, ще обърна внимание на това, какво представлява несъответствието като понятие. Ако погледнем в стандарт ISO 9000 "Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник.” ще видим следното определение за несъответствие – „неизпълняване на изискване”. Тогава можем да кажем, че несъотвестващият продукт ще бъде продукт, който не отговаря на зададените изисквания. Трябва да отбележа още нещо, че под понятието продукт според ISO 9000 могат да се разглеждат следните четири основни категории:

  • услуги(например транспорт, ремонт);
  • нематериален продукт(например компютърна програма);
  • материален продукт(например машинна част, уред, мебел, осветително тяло, компютър);
  • продукти, които са резултат на непрекъснат процес(например смазочен материал, охлаждаща течност).

Прочети повече

13

мар.'12

Техники за провеждане на вътрешен одит

Провеждането на вътрешен одит на системата за управление има за цел събиране на достатъчно обективни доказателства за съответствие с поставената цел на одита. Например, ако целта на одита е проверка на цялата система за управление на качеството, одиторът трябва да събере достатъчно обективни доказателства за съответствие на системата с изискванията на стандарт ISO 9001. Обърнете внимание на основната цел при провеждане на вътрешен одит - събиране на достатъчно обективни доказателства за съответствие с критериите на одита. По време на одита се търсят доказателства за съответствие, а не несъответствия. Хората често се притесняват от вътрешните одити, защото поради незнание или некомпетентност на одиторите, те са превръщат в наказателна акция спрямо служителите. Целта на одита не е в откриване на виновния за възникването на даден проблем, а в откриване на причините за появата на проблема, вземане на решения за неговото отстраняване и предприемане на мерки за предотвратяване на повторната му поява. Предполагам разбирате разликата.

Прочети повече

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio