1-02 Какво представлява ISO 45001:2018?

Структура на ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане“ е международно признат стандарт, който определя рамката и изискванията за разработване, внедряване и поддържане на ефикасна система за управление на здравето и безопасността при работа(СУЗБР). Стандартът се състои от 10 раздела, 3 приложения и библиография.

Съдържание на ISO 45001:2018:

  1. Обект и област на приложение – стандартът е приложим за различни организации, независимо от техния вид, големина, произвеждани продукти или предоставяни услуги.
  2. Нормативни позовавания – не са посочени нормативни позовавания.
  3. Термини и определения – представени са специфични термини, свързани със СУЗБР.
  4. Контекст на организацията – изисквания относно обстоятелствата на средата, в която функционира организацията, потребностите и очакванията на заинтересованите страни, обхват и процеси на СУЗБР.
  5. Лидерство – определя изискванията относно отговорностите на ръководството, разпределянето на роли, отговорности и правомощия в организацията, създаване и оповествяне на политика по ЗБР.
  6. Планиране – изисквания относно управлението на рисковете и възможностите, идентифицирането на опасности, оценяване на рисковете и възможностите, определяне на законовите и другите изисквания, определяне на цели по ЗБР и планиране на действия за тяхното постигане.
  7. Поддържане – изисквания относно осигуряването на ресурси. Разглеждат се изисквания, свързани с компетентността, осъзнаването, обмена на информация и управлението на документирана информация.
  8. Дейности – изисквания относно оперативното планиране и управление, предприемане на действия за елиминирането на опасностите и намаляване на рисковете за ЗБР, управление на измененията, действия при доставки и възлагане на външни изпълнители, готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране.
  9. Оценяване на резултатността – изисквания относно наблюдение, измерване, анализ и оценяване на резултатността на СУЗБР, оценяване на съответствието с изисвканията на законовите и други изисквания, провеждане на вътрешен одит и преглед от ръководството.
  10. Подобряване – изисквания относно инциденти, несъответствия, коригиращи действия и постоянното подобряване на системата.

Приложение А (информационно) Указания за прилагане на този документ

Азбучен указател на термините на английски език

Национално приложение (NA) Азбучен указател на термините на български език

Библиография

Още по темата: PDCA и ISO 45001:2018

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio