1-02 Какво представлява ISO 9001:2015?

Структура на ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството. Изисквания“ е международно признат стандарт, който определя рамката и изискванията за разработване, внедряване и поддържане на ефикасна система за управление на качеството. Стандартът се състои от 10 раздела, 2 приложения и библиография.

Съдържание на ISO 9001:2015:

 1. Обект и област на приложение – стандартът е приложим за различни организации, независимо от техния вид, големина, произвеждани продукти или предоставяни услуги.
 2. Нормативни позовавания – като задължителен е посочен стандарт ISO 9000:2015 „Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник“
 3. Термини и определения – специфичните термини и техните определения са представени в ISO 9000:2015 „Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник“.
 4. Контекст на организацията – изисквания относно обстоятелствата на средата, в която функционира организацията, потребностите и очакванията на заинтересованите страни, обхват на системата за управление на качеството.
 5. Лидерство – определя изискванията относно отговорностите на ръководството, разпределянето на роли, отговорности и правомощия в организацията, създаване и оповествяне на политика по качеството.
 6. Планиране – изисквания относно определяне на цели по качество, определяне на рискове и възможности за постигане на целите, планиране на действия за тяхното овладяване, планиране на измененията на системата.
 7. Поддържане – изисквания относно ресурсите: човешки, инфраструктура, заобикаляща среда, ресурси за наблюдение и измерване. Разглеждат се изисквания, свързани с компетентността, осъзнаването, обмена на информация и управлението на документирана информация.
 8. Дейности – изисквания относно оперативното планиране и управление, изискванията към продуктите и услугите, проектирането и разработването, взаимоотношенията с доставчици, производството и предоставянето на услуги, управлението на несъответстващи изходни елементи.
 9. Оценяване на резултатността – изисквания относно наблюдение, измерване, анализ и оценяване на системата за управление на качеството.
 10. Подобряване – изисквания относно несъответствия, коригиращи действия и постоянното подобряване на системата.

Приложение А (информационно) Изясняване на новата структура, на терминологията и на понятията

Приложение Б (информационно) Други международни стндарти, свързани с управление на качеството и със системата за управление на качеството, разработени от ISO/TC 176

Библиография

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

  © Качеството ЕООД. Всички права запазени

  Изработка на уеб сайт от Vipe Studio