1-03 Основни термини и определения – I част

Определения на основни термини използвани в ISO 45001:2018

Система за управление на здравето и безопасността при работа – съвкупност от взаимосвързани и взаимодействащи си елементи на една организация използвани за осъществяване на политика по ЗБР и постигане на цели по ЗБР.

Политика по ЗБР – политика за предотвратяване на свързани с работата наранявания и заболявания на работници и за осигуряване на безопасно и здравословно място.

Цел – резултат, който трябва да бъде постигнат.

Работник – лице, което изпълнява работа или дейности, свързани с работа, под управлението на организацията.

*Лица – платени или неплатени, редовно или временно, с прекъсвания или сезонно, случайно или на непълно работно време.

*Работниците включват висшето ръководство, ръководния и неръководен персонал.

Участие – включване в процеса на вземане на решение.

Консултиране – търсене на мнения, преди да се вземе решение.

Заинтересована страна – лице или организация, която може да повлияе, да бъде повлияна от или тя самата се възприема като засегната страна от решение или дейност на организацията.

Изпълнител – външна организация, предоставяща услуги на организацията в съответствие с договорени спецификации, срокове и условия.

Възлагане на дейност на външен изпълнител – постигане на договореност за изпълнение на част от дейност или процес от външна организация.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio