1-03 Основни термини и определения в ISO 9001:2015

Определения на основни термини използвани в ISO 9001:2015

Качество – степен, до която съвкупност от присъщи харектеристики на даден обект, удовлетворяват изисквания.

Система за управление на качеството – съвкупност от взаимосвързани или взаимодействащи си дейности, които използват входните елементи, за да се постигнат целите по качество.

Политика по качеството – намерения и насоки на дейността на една организация по отношение на качеството, които са изразени официално от нейното ръководство.

Цел – резултат, който трябва да бъде постигнат. Една цел може да бъде стратегическа, тактическа или оперативна.

Продукт – изходен елемент на една организация, който може да се произведе без да има сделка между организацията и клиента. Доминиращият елемент на даден продукт е, че той като цяло е осезаем. Материалният продукт и продуктите, които са резултат от непрекъснат процес често се наричат стоки.

Услуга – нематериален изходен елемент, който е резултат от най-малко една дейност, изпълнена при взаимодействието между организацията и клиента. Доминиращият елемент при предоставянето на услуга обикновено е невеществен.

Процес – съвкупност от взаимосвързани или взаимодействащи си дейности, които използват входните елементи, за да доставят желания резултат.

Резултатност – измерим резултат от изпълнението на дейности, процеси, системи. Постиженията може да се отнася или за количествени или за качествени констатации.

Риск – ефект на неопределеността. Ефектът е отклонение от очакваното, което може да бъде положително или отрицателно. Неопределеност е състояние, дори частично на недостиг на информация, отнасяща се до разбриране или знание за дадено събитие, последствията от него, или вероятност за възникването му.

Ефикасност – степен, до която планираните дейности са изпълнени и планираните резултати са постигнати.

Ефективност – взаимовръзка между полученият резултат и използваните ресурси.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

    © Качеството ЕООД. Всички права запазени

    Изработка на уеб сайт от Vipe Studio