1-04 Основни термини и определения – II част

Определения на основни термини използвани в ISO 14001:2015

Околна среда – средата, в която съществува организацията, включително въздухът, водата, земята, природните ресурси, флората, фауната, хората и техните взаимодействия.

Условие на околната среда – състояние или характеристика на околната среда, които са определени в даден момент от време.

Аспект на околната среда – елемент от дейностите, продуктите или услугите на дадена организация, които взаимодействат или могат да взаимодействат с околната среда.

Въздействие върху околната среда – неблагоприятна или благоприятна промяна на околната среда, която изцяло или частично е резултат от аспектите на околната среда на организацията.

Предотвратяване на замърсяване – използване на практики, техники, материали, продукти или услуги с оглед намаляване на неблагоприятни въздействия върху околната среда.

Жизнен цикъл – последователни и взаимосвързани етапи от продуктовата система(или системата от услуги) от набавянето на суровините или получаването на природни ресурси до окончателното унищожаване.

Индикатор – представяне по измерим начин на състоянието или статуса на действия, управление или условия.

Наблюдение – определяне на състоянието на система, процес или дейност.

Резултатност спрямо околна среда – резултатност по отношение на управлението на аспектите на околната среда.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio