1-04 Принципи за управление на качеството – I част

Разбиране на принципите за управление на качеството

Принципите за управление на качеството са седем.

1.Насоченост към клиента. В основата на системата за управление на качеството стои изпълнението на изискванията на клиентите и стремеж към надхвърляне на техните очаквания. Всеки аспект на взаимодействие с клиентите дава възможност за създаване на по-голяма стойност за клиента. Разбирането на настоящите и бъдещите нужди на клиентите и другите заинтересовани страни допринася за устойчивия успех на организацията. Ползи за организацията: повишаване удовлетвореността на клиентите, нарастване на стойността за клиента, повишаване лоялността на клиентите, увеличаване на постоянните клиенти, подобряване на репутацията на организацията, повишаване на приходите и пазарния дял.

2. Лидерство. Лидерите на всички нива в организацията установяват единство на целите и управлението. По този начин се създават условия, в които хората са ангажирани с постигането на целите по качество. Създаването на единство на крайната цел и посока, както и ангажирането на персонала дава възможност на организацията да съгласува своите процеси и ресурси, за да постигне целите си. Ползи за организацията: повишена ефикасност и ефективност при постигане на целите, по-добра координация на процесите, по-добър обмен на информация между различните нива и функции в организацията.

3. Приобщаване на персонала. Компетентните и ангажирани служители са от ключово значение за подобряване на способността на организацията да създава и предоставя стойност. За да се управлява ефикасно и ефективно една организация е важно да се включат всички служители на всички нива и да бъдат уважавани като личности. Разпределянето на отговорности, упълномощаването и повишаването на компетентността улесняват ангажирането на хората за постигане на целите по качество. Ползи за организацията: по-добро разбиране на целите по качество и повишаване мотивацията на персонала за тяхното постигане, по-активно участие на хората за подобряване на системата, личностно развитие, инициативност и творчество, по-висока удовлетвореност на хората от работата.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

    © Качеството ЕООД. Всички права запазени

    Изработка на уеб сайт от Vipe Studio