1-05 Принципи за управление на качеството – II част

Разбиране на принципите за управление на качеството

4. Процесен подход. Последователни и предсказуеми резултати се постигат когато дейностите се разбират и управляват като взаимосвързани процеси, които функционират като система. Разбирането на взаимодействието между процесите и за резулатите от тях дава възможност на организацията да оптимизира системата и нейното функциониране.

Ползи за организацията:

 • повишена способност за насочване на усилията върху ключови процеси и възможности за подобряване;
 • последователни и предсказуеми резултати;
 • оптимизиране на процесите, чрез ефективно използване на ресурсите.

5. Подобряване. Успешните организации постоянно се стремят към подобрения. Подобряването е важно за организацията, което ѝ позволява да реагира на измененията на средата и да създава нови благоприятни възможности.

Ползи за организацията:

 • повишена производителност;
 • удовлетвореност на клиентите;
 • гъвкавост на организацията;
 • повишена способност за реагиране на рискове и благоприятни възможности.

6. Вземане на решения, основани на доказателства. Решенията, основани на анализ и оценка на данни и информация имат по-голяма вероятност да доведат до желаните резултати. Вземането на решение е сложен процес, който винаги е свързан с известна доза неопределеност. Намесват се различни източници на информация, тълкуването на които често е субективно. За да се вземе правилно решение е необходимо да се разберат причинно-следствените връзки и поттенциалните нежелани последствия. Фактите, доказателствата и анализът на данните водят до по-голяма обективност и увереност при вземането на решение.

Ползи за организацията: подобрен процес на вземане на решения, по-добро оценяване на резултатите от процесите.

7. Управление на взаимоотношенията. Заинтересованите страни влияят на дейността на организацията. За постигане на устойчив успех, организацията трябва да управлява взаимоотношенията си с всички заинтересовани страни, за да оптимизира въздействието им върху дейността. Управлението на взаимоотношенията с доставчиците и мрежата от партньори е от особено значение.

Ползи за организацията:

 • подобрени постижения на организацията и нейните заинтересовани страни;
 • общо разбиране за целите и ценностите между заинтересованите страни;
 • повишена способност за създаване на стойност  за заинтересованите страни, чрез споделяне на ресурси, компетентност и управление на рисковете, свързани с качеството;
 • добре управлявана верига за доставки, което осигурява стабилен поток на стоки и услуги.
Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

  © Качеството ЕООД. Всички права запазени

  Изработка на уеб сайт от Vipe Studio