2-01 Въведение

Въведение в Модул 2 Планиране

Модул 2 Планиране включва следните раздели от ISO 45001:2018:

  • Раздел 4 Контекст на организацията – отнася се до средата в която функционира организацията и съдържа изисквания относно разбиране на обстоятелствата на среда и тяхното влияние върху организацията, потребностите и очакванията на заинтересованите страни, обхват и процеси на системата;
  • Раздел 5 Лидерство и участие на работниците – определя отговорностите на ръководството, разпределянето на роли, отговорности и правомощия в организацията, създаване и оповестяване на политика по ЗБР, консултиране и участие на работниците;
  • Раздел 6 Планиране – определя изискванията относно управлението на рисковете и възможностите, определяне на опасностите и оценяване на рисковете и възможностите за ЗБР, определянето на законовите и другите изисквания и планиране на действия за постигане на съответствие с тях, формулирането на цели по ЗБР и планиране на действия за тяхното постигане;
  • Раздел 7 Поддържане – определя изискванията относно ресурсите. Разглеждат се изисквания, свързани с компетентността на персонала, осъзнаването и обмена на информацията, управлението на документирана информация.

Етап Планиране включва изисквания, които позволяват да се извърши анализ на средата и да се събере информацията необходима за разработване и внедряване на системата за управление на здравето и безопасността при работа. Този етап е важен защото поставя основите на СУЗБР и от него зависи успеха на следващите стъпки по нейното внедряване.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio