2-01 Въведение

Въведение в модул 2 Планиране

Модул 2 Планиране включва следните раздели от ISO 14001:2015:

  • Раздел 4 Контекст на организацията – отнася се до средата в която функционира организацията и съдържа изисквания относно разбиране на обстоятелствата на среда и тяхното влияние върху способността на организацията да постига очакваните резултати, разбиране на потребностите и очакванията на заинтересованите страни, определяне на обхвата и процесите на системата;
  • Раздел 5 Лидерство – определя отговорностите на ръководството, разпределянето на роли, отговорности и правомощия в организацията, създаване, прилагане и поддържане на политика по околна среда, разпределяне на роли, отговорности и правомощия;
  • Раздел 6 Планиране – определя изискванията относно управлението на рисковете и възможностите, определяне и оповестяване на аспектите на околната среда, определянето на задълженията за спазване и планиране на действия за постигане на съответствие с тях, формулирането на цели по околна среда и планиране на действия за тяхното постигане;
  • Раздел 7 Поддържане – определя изискванията относно ресурсите. Разглеждат се изисквания, свързани с компетентността на персонала, осъзнаването и обмена на информацията, управлението на документирана информация.

Етап Планиране включва изисквания, които позволяват да се извърши анализ на средата и да се събере информацията необходима за разработване и внедряване на системата за управление по околна среда. Този етап е важен защото поставя основите на СУОС и от него зависи успеха на следващите стъпки по нейното внедряване.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio