2-06 Лидерство и ангажираност

5.1 Лидерство и ангажираност

Раздел 5 на ISO 45001:2018 включва изисквания в четири направления:

 • 5.1 Лидерство и ангажираност
 • 5.2 Политика по ЗБР
 • 5.3 Роли, отговорности и правомощия в организацията
 • 5.4 Консултиране и участие на работниците

Лидерството е ключов момент за постигане ефикасност на системата за управление на здравето и безопасността при работа.

Ангажираността на ръководството по отношение на СУЗБР се изразява в:

 • поема отговорност за предотвратяване на трудови злополуки и заболявания, както и за осигуряването на здравословни и безопасни работни места и дейности;
 • определя политика и цели по ЗБР;
 • осигурява интегрирането на изискванията на СУЗБР с бизнес процесите на организацията;
 • осигурява необходимите за СУЗБР ресурси;
 • информира персонала за важността на СУЗБР и за нейните изисквания;
 • осигурява, че СУЗБР постига предвидените резултати;
 • насочва и подпомага персонала да допринася за ефикасността на СУЗБР;
 • оказва подкрепа на управленските роли за доказване на лидерство;
 • развива и насърчава култура в организацията, която подкрепя СУЗБР;
 • защитава работниците от наказания при докладване на инциденти, опасности, рискове и възможности;
 • прилага процес на консултиране и участие на работниците;
 • подкрепя създаването и функциониртането на комитети по ЗБР;
 • насърчава на подобряването на СУЗБР.
Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio