2-07 Политика по околна среда

5.2 Политика по околна среда

Ангажимент на ръководството е да създаде, прилага и поддържа политика по околна среда. Политиката представлява съвкупност от принципи, изразени като ангажименти, чрез които ръководството очертава дългосрочната насоченост на организацията по отношение на подобряване на нейната резултатност по отношение на околната среда. Политиката създава рамка за определяне на целите по околна среда и включва ангажименти за:

  • опазване на околната среда, включително предотвратяване на замърсявания;
  • изпълнение на задълженията за спазване;
  • постоянно подобряване на СУОС и повишаване на резултатността спрямо околната среда.

Поетите ангажименти се отразяват в процесите на СУОС, за да се осигури, че системата е стабилна, внушава доверие и е устойчива.

Задължението за опазване на околната среда помага за опазване на естествената околна среда от увреждане и разрушаване, възникнали от дейностите, продуктите и услугите на организацията. Задължението включва местните и регионалните условия на околната среда, които могат да се отнасят до качеството на водата, въздуха, рециклиране, опазване на биологичното разнообразие и екосистемите, и възобновяване.

Изискване на ISO 14001:2015 е политиката да бъде:

  • поддържана като документирана информация;
  • оповестена в рамките на организацията;
  • достъпна за заинтересованите страни.

Още по темата: Как се пише политика по околна среда?

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio