2-09 Рискове и възможности

6.1 Действия за овладяване на рисковете и възможностите

Раздел 6 включва изисквания в две направления:

  • 6.1 Действия за овладяване на рисковете и възможностите
  • 6.2 Цели по околна среда и планиране на дейности за тяхното постигане

Клауза има за цел да създаде сигурност, че СУОС ще постигне планираните резултати. Тази клауза включва:

  • 6.1.1 Общи положения
  • 6.1.2 Аспекти на околната среда
  • 6.1.3 Задължения за спазване
  • 6.1.4 Планирани действия

На етап планиране на СУОС, организацията трябва да определи рисковете и възможностите за системата. По този начин, СУОС се превръща в превантивна мярка, която предпазва организацията от нежелани последствия.

Рисковете и възможностите за СУОС се определят на базата на информацията за:

  • аспектите на околната среда;
  • задълженията за спазване;
  • обстоятелствата на средата и изискванията на заинтересованите страни.

Аспектите на околната среда могат да създадат рискове и възможности, свързани с неблагоприятни и благоприятни въздействия върху околната среда.

Задълженията за спазване също могат да създадат рискове и възможности, като неспазване на задължения или представяне над определените задължения.

Рискове и възможности могат да възникнат и от други обстоятелства, включително условията на околната среда, потребности и очаквания на заинтересовани страни, извънредни ситуации.

ISO 14001:2015 изисква организацията да поддържа документирана информация за рисковете и възможностите и за действията за тяхното овладяване.

Още по темата: Рискове и възможности в ISO 14001:2015

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio