2-10 Рискове и възможности

6.1 Действия за овладяване на рисковете и възможностите

Раздел 6 включва изисквания в две направления:

  • 6.1 Действия за овладяване на рисковете и възможностите
  • 6.2 Цели по ЗБР и планиране за постигането им

Клауза 6.1 е нова и има за цел да създаде сигурност, че СУЗБР ще постигне планираните резултати. Тази клауза включва:

  • 6.1.1 Общи положения
  • 6.1.2 Идентифициране на опасностите и оценяване на рисковете и възможностите
  • 6.1.3 Определяне на законови и други изисквания
  • 6.1.4 Планиране на действия

На етап планиране на СУЗБР, организацията трябва да определи рисковете и възможностите за системата. По този начин, СУЗБР се превръща в превантивна мярка, която предпазва организацията от нежелани последствия.

Рисковете и възможностите за СУЗБР се определят на базата на информацията за:

  • опасностите;
  • рисковете за ЗБР и другите рискове;
  • възможностите за ЗБР и другите възможности;
  • законовите изисквания и другите изисквания.

ISO 45001:2018 изисква организацията да поддържа документирана информация за рисковете и възможностите и за действията за тяхното овладяване.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio