2-12 Ресурси

7.1 Ресурси

Раздел 7 на ISO 9001:2015 поставя изисквания към ресурсите, необходими за разработване, внедряване, поддържане и подобряване на СУК. Наличието на ресурси е от критично важно значение за функционирането на СУК и за постигане на поставените цели. Понятието ресурси включва не само финасови ресурси, а и човешки ресурси, инфраструктура, работна среда, средства за измерване и др.

Специфична част от ресурсите представляват ресурсите за наблюдение и измерване. Когато тези ресурси се използват за наблюдение и измерване на съответствието на продукта или услугата, те трябва да осигуряват валидни и надеждни резултати. Това се постига чрез проверка и/или калибриране. Изискване на ISO 9001:2015 да се съхранява подходяща документирана информация за пригодността на ресурсите – сертификат за калибриране, протокол от проверка.

Нов акцент в ISO 9001:2015 е определянето на специфичните знания и опит необходими за функционирането на системата като интелектуална собственост, знания придобити чрез опит, от стандарти, конференции и др. Целта е тези знания да се събират и съхраняват по подходящ начин, така че във всеки един момент да са на разположение на организацията.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

    © Качеството ЕООД. Всички права запазени

    Изработка на уеб сайт от Vipe Studio