2-15 Цели по ЗБР

6.2 Цели по ЗБР и планиране за постигането им

Ползата от внедряване на система за управление на здравето и безопасността при работа е, че води до постигане на поставените цели по ЗБР. Целите по ЗБР са важни, защото водят до премахване на опасностите и намаляване на рисковете за ЗБР.

Изисквания на ISO 45001:2018 при определяне на целите по ЗБР:

  • да бъдат в синхрон с политиката по ЗБР;
  • да бъдат измерими;
  • да вземат предвид приложимите изисквания;
  • да вземат предвид резултатите от оценяването на рисковете и възможностите;
  • да вземат предвид резултатите от консултирането с работниците;
  • да бъдат наблюдавани;
  • да бъдат съобщени;
  • да бъдат актуализирани, при необходимост.

За поставените цели, организацията трябва да планира дейности за тяхното постигане като определи необходими ресурси, отговорни лица, срок за изпълнение и начин на оценяване на резултатите.

ISO 45001:2018 поставя изискване за поддържане на актуална документирана информация за целите по ЗБР.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio