3-05 Проектиране и разработване – II част

8.3 Проектиране и разработване на продукти и услуги

За да се гарантира, че процесът на проектиране и разработване постига очакваните резултати е необходимо да се прилагат мерки за контрол. Контролът включва:

 • преглед за оценяване на резултатите от процеса и за удовлетворяване на изискванията;
 • проверка(верификация) за това дали изходните елементи удовлетворяват входните елементи;
 • потвърждаване(валидиране), че получените продукти и услуги удовлетворяват изискванията за определеното приложение или предвиденото използване.

При възникване на проблеми, установени по време на изпълнение на мерките за контрол, организацията трябва да предприеме всички необходими действия за тяхното отстраняване. Стандарът изисква да се съхранява документирана информация, свързана с изпълнението на мерките за контрол.

Резултатите от проектирането и разработването се представят в изходни елементи. Организацията трябва да гарантира, че изходните елементи:

 • удовлетворяват входните изисквания;
 • са подходящи за последващите процеси, свързани с доставка на продукти и предоставяне на услуги;
 • посочват изисквания за наблюдение и измерване, когато е подходящо;
 • определят характеристиките на продуктите и услугите, които са съществени за тяхното предвидено използване и безопасно работа.

Стандарът изисква да се съхранява документирана информация за изходните елементи.

В процеса на проектиране и разработване се извършват изменения. ISO 9001:2015 изисква тези изменения да бъдат управлявани, за да не се допускат несъответствия с изискванията. Стандартът изисква да се съхранява документирана информация за измененията и резултатите от техния преглед. Решенията свързани с измененията също трябва да бъдат документирани.

Някои изменения могат да имат неблагоприятен ефект върху останалите етапи на процеса. Действията, които се предприемат за предотвратяване на неблагоприятните въздействия трябва да бъдат документирани.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

  © Качеството ЕООД. Всички права запазени

  Изработка на уеб сайт от Vipe Studio