3-08 Производство и предоставяне на услуга – II част

8.5 Производство и предоставяне на услуга

В дейността на организацията често се използва собственост на клиенти или външни доставчици като суровини, материали, оборудване, помещения, средства за измерване и др. Стандартът изисква в такива случаи, собствеността да се идентифицира, проверява, защитава и опазва. При възникване на проблем със собственост на клиент или доставчик, организацията трябва да информира собственика и да съхранява информация за случилото се.

ISO 9001:2015 изисква продуктите и услугите да се предпазват в процеса на производство или предоставяне, за да се гарантира съответствието им с изискванията. Предпазването може да включва подходяща идентификация, подходящи условия на съхранение, начин на предвижване от един участък до друг, предаване или транспортиране, защита.

Организацията трябва да определи дейностите след доставка на продукта или услугата като вземе предвид:

  • изискванията на нормативните актове;
  • потенциалните нежелани последствия, свързани с продуктите и услугите, които предоставя;
  • естеството, използването и предвидения жизнен цикъл на продуктите и услугите;
  • изискванията на клиентите и тяхната обратната информация за продуктите и услугите.

В случай на необходимост от изменения в процеса на производство или предоставяне на услуга, организацията трябва да извършва преглед измененията и да управлява последващите действия. Стандарът изисква да се съхранява документирана информация за резултатите от прегледа, за лицето разрешило измененията, както и информация за всички действия, произтичащи от прегледа действия.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

    © Качеството ЕООД. Всички права запазени

    Изработка на уеб сайт от Vipe Studio