4-01 Въведение

Въведение в раздел 9 и 10 на ISO 45001:2018

В Модул 4 на обучението са включени клаузите на раздел 9 и 10 от ISO 45001:2018, които са част от етап Проверка и Действие от цикъла PDCA(Планиране-Изпълнение-Проверка-Действие):

  • Етап Проверка включва изискванията на раздел 9 Оценяване на резултатността, които са насочени към дейностите по наблюдение, измерване, анализ и оценяване на резултатността на СУЗБР. Това дава възможност да се определи разликата или отклоненията между изпълненото и планираното. Етап Проверка е много важен, защото е пряко свързан с възможностите за подобряване на СУЗБР.
  • Етап Действие включва изискванията на раздел 10 Подобряване, които са насочени към предприемане на действия спрямо възникнали инциденти и несъответствия, прилагане на коригиращи действия и действия за постоянно подобряване на СУЗБР.
Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio