4-01 Въведение

Въведение в раздел 9 и 10 на ISO 9001:2015

В Модул 4 са включени клаузите на раздел 9 и 10 от ISO 9001:2015, които са част от етап Проверка и Действие от цикъла PDCA(Планиране-Изпълнение-Проверка-Действие):

Етап Проверка включва изискванията на раздел 9 Оценяване на резултатността, които са насочени към дейностите по наблюдение, измерване, анализ и оценяване на СУК. Това дава възможност да се определи разликата или отклоненията между изпълненото и планираното. Етап Проверка е много важен, защото е пряко свързан с възможностите за подобряване на СУК.

Етап Действие включва изискванията на раздел 10 Подобряване, които са насочени към прилагане на коригиращи действия и действия за постоянно подобряване на СУК.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

    © Качеството ЕООД. Всички права запазени

    Изработка на уеб сайт от Vipe Studio