4-02 Наблюдение, измерване, анализ и оценяване

9.1 Наблюдение, измерване, анализ и оценяване

Раздел 9 от ISO 9001:2015 започва с изисквания относно оценяване на резултатността и ефикасността на СУК. Това се извършва посредством наблюдение, измерване, анализ и оценяване.

Наблюдението представлява процес на определяне на състоянието на обекта, който се наблюдава – система, процес, продукт, услуга. За да се определи състоянието може да е необходимо да се извърши проверка, контрол или да се наблюдава с повишено внимание.

Измерването е процес на определяне на стойността на дадена величина, чрез използване на конкретни стойности.

Анализът представлява сравняване на получените резултатите от наблюдението и измерването с планираните или с предходни периоди. На базата на анализа се оценява резултатността и ефикасността на системата.

За изпълнение на процеса, организацията трябва да определи:

  • какво ще бъде наблюдавано и измервано;
  • какви методи ще се използват за осигуряване на валидни резултати;
  • кога ще се извършва наблюдението и измерването;
  • кога резултатите ще бъдат анализирани и оценявани.

ISO 9001:2015 поставя фокуса върху клиента и в тази връзка основен показател за наблюдение и измерване е удовлетвореността на клиента. В зависимост от спецификата, организацията трябва да определи подходящ метод за получаване на информация за степента на удовлетвореност на клиентите.

ISO 9001:2015 поставя изискване за съхраняване на документирана информация за резултатите от процеса.

Още по темата: 9 основни принципа за управление на рекламациите

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

    © Качеството ЕООД. Всички права запазени

    Изработка на уеб сайт от Vipe Studio