4-03 Оценяване на съответствието

9.1.2 Оценяване на съответствието

Изискване на ISO 14001:2015 е организацията да оценява изпълнението на нейните задължения за спазване. За целта е необходимо да се:

  • определи честотата на оценяване на съответствието;
  • оцени съответствието като се предприемат действия при констатиране на несъответствия с изискванията;
  • поддържат знания и разбиране за статуса на задълженията за спазване.

ISO 14001:2015 изисква да се поддържа документирана информация за резултатите от оценяването на съответствието.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio