4-03 Оценяване на съответствието

9.1.2 Оценяване на съответствието

Изискване на ISO 45001:2018 е организацията да оценява съответствието с приложимите законови и други изисквания. За целта е необходимо да се:

  • определи честотата и метода на оценяване на съответствието;
  • оцени съответствието като се предприемат действия при констатиране на несъответствия с изискванията;
  • поддържат знания и разбиране за състоянието на организацията по отношение на изпълнение на законовите и другите изисквания.

Стандартът изисква да се съхранява документирана информация за резултатите от оценяването на съответствието.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio