4-04 Преглед от ръководството

9.3 Преглед от ръководството

Раздел 9 завършва с провеждане на преглед от ръководството. Изискване на ISO 9001:2015 е прегледът от ръководството да се провежда през планирани интервали. Целта на прегледа е да се осигури, че системата е пригодна, адекватна, ефикасна и в съответствие със стратегическата насоченост на организацията.

Ролята на ръководството е да взема важни и критични решения, които за да бъдат правилни е необходима информация. Затова по време на прегледа се разглежда информация, свързана с:

 • състоянието на действията от предходни прегледи;
 • изменения на външни и вътрешни обстоятелства, свързани със системата;
 • удовлетвореност на клиентите и изменения в изискванията на заинтересованите страни;
 • нивото на изпълнение на целите по качество;
 • изпълнението на процесите и съответствието на продуктите и услугите;
 • несъответствия и коригиращи действия;
 • резултати от наблюдение и измерване;
 • резултати от проведени одити за периода;
 • изпълнение на външни доставчици;
 • адекватност на ресурсите;
 • ефикасност на действията, предприети за овладяване на рисковете и възможностите;
 • възможности за подобряване.

Добра практика е прегледът да се провежда под формата на работна среща, на която се анализира информацията по изброените направления. На базата на анализа, ръководството взема решения за:

 • възможности за подобряване;
 • необходимост от изменения на системата;
 • потребност от ресурси.

ISO 9001:2015 поставя изискване да се съхранява документирана информация за изходните елементи от прегледа.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

  © Качеството ЕООД. Всички права запазени

  Изработка на уеб сайт от Vipe Studio