4-04 Съставяне на програма за одит – I част

Роли, отговорности и компетентност на лицето, управляващо програмата за одит

Програмата за одит се съставя от лицето, което отговаря за нейното управление. При съставяне на програмата за одит лицето определя:

 • обхвата на програмата за одит;

 • външните и вътрешни обстоятелства, които влияят на програмата за одит;

 • рисковете и възможностите и действия за тяхното овладяване;

 • състава на екипа за одит, необходимата обща компетентност за целите на одита и задачите, отговорностите и правомощията на членовете на екипа;

 • необходимите за целите на програмата ресурси;

 • подходящата документирана информация за изпълнението на програмата за одит.

Лицето, което управлява програмата за одит отговаря за осигуряване на:

 • екипа за одит;

 • необходимите процеси за координиране и планиране на одитите през годината, определяне на целите, обхвата и критериите, методите на одит, на обмен на информация, на оценяване на одитори, решаване на спорове, дейности след одита;

 • ресурсите;

 • документирана информация;

 • наблюдение, преглед и подобряване на програмата за одит;

 • разпространение на програмата на клиента на одита и съответните заинтересовани страни.

Компетентността на лицето, управляващо програмата за одит включва знания за:

 • принципите на одит, процесите и методите;

 • стандартите за системи за управление, както и други стандарти/ръководства и документи, свързани със съответната система;

 • информация за одитираната организация и нейния контекст;

 • приложими изисквания на нормативни актове и други изисквания, свързани с дейностите на одитираната организация;

 • управление на риска, проекти и процеси;

 • информационни и комуникационни технологии.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

  © Качеството ЕООД. Всички права запазени

  Изработка на уеб сайт от Vipe Studio