4-05 Преглед от ръководството

9.3 Преглед от ръководството

Раздел 9 завършва с провеждане на преглед от ръководството. Изискване на ISO 45001:2018 е прегледът от ръководството да се провежда през планирани интервали. Целта на прегледа е да се осигури, че системата е пригодна, адекватна и ефикасна.

Ролята на ръководството е да взема важни и критични решения, които за да бъдат правилни е необходима информация. Затова по време на прегледа се разглежда информация, свързана с:

 • състоянието на действията от предходни прегледи;
 • изменения на външни и вътрешни обстоятелства, свързани със системата;
 • изменения в потребностите и очакванията на заинтересованите страни;
 • изменения в законовите и другите изисквания;
 • изменения в рисковете и възможностите;
 • нивото на изпълнение на политиката и целите по ЗБР;
 • информация за инциденти, несъответствия, коригиращи действия и постоянно подобряване;
 • резултати от наблюдение и измерване;
 • резултати от оценяване на съответствието със законови и други изисквания;
 • резултати от проведени одити за периода;
 • консултиране и участие на работниците;
 • резултати от прилагане на действия спрямо рискове и възможности;
 • адекватност на ресурсите;
 • обмен на информация със заинтересованите страни;
 • възможности за подобряване.

Добра практика е прегледът да се провежда под формата на работна среща, на която се анализира информацията по изброените направления. На базата на анализа, ръководството взема решения относно:

 • пригодността, адекватността и ефикасността на СУЗБР;
 • възможностите за подобряване;
 • необходимостта от изменения на системата;
 • потребност от ресурси;
 • необходимост от действия спрамо СУЗБР;
 • възможности за подобряване на интегрирането на СУЗБР с другите бизнес процеси;
 • изводи за стратегическата насоченост на организацията.

ISO 45001:2018 поставя изискване да се съхранява документирана информация за резултатите от прегледа от ръководството.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio