4-08 Изпълнение на програмата за одит – III част

Управление на изпълнението на програмата за одит

Лицето, което управлява програмата за одит отговаря за нейното изпълнение като:

 • следи и оценява постигането на целите за всеки одит от програмата;

 • извършва преглед и одобряване на докладите от одит;

 • извършва преглед на ефикасността на предприетите действия в отговор на констатациите от одита;

 • разпространява резултатите от одита на съответните заинтересовани страни;

 • определя необходимостта от последващ одит;

 • управлява записите от одит, с цел доказване на изпълнението на програмата за одит и осигуряване на опазване на професионалната тайна и сигурност на информацията.

Записите могат да включват:

 • записи, свързани с програмата – цели, обхват, график, рискове, възможности, преглед за ефикасност;

 • записи, свързани с конкретния одит – план за одит, доклад от одит, обективни доказателства, констатации от одит, доклади за несъответствия, доклади за корекции, коригиращи действия, действия след одит;

 • записи, свързани с екипа за одит – оценяване на одитори, критерии за подбор, доказателства за компетентност.

Лицето, което управлява програмата за одит трябва да извършва наблюдение на изпълнението на програмата, с цел осигуряване постигане на целите на програмата. При наблюдението някои фактори могат да доведат до изменения в програмата за одит, които трябва да бъдат отразени по адекватен начин и при информиране и одобрение на заинтересованите страни.

Лицето, което управлява програмата за одит и клиентът на одита трябва да извършват преглед на програмата за одит, с цел оценяване на степента на постигане на целите и определяне на възможности за подобряване. Прегледът на програмата включва:

 • преглед на цялостното изпълнение на програмата за одит;

 • определяне на възможности за подобряване;

 • извършване на промени в програмата за одит;

 • преглед за необходимостта от професионално развитие на одиторите;

 • информиране на заинтересованите страни за резултатите от програмата за одит.

ASSIGNMENT : 4-08 Практическа задача 1 MARKS : 10  DURATION : 1 week, 3 days

ASSIGNMENT : 4-08 Практическа задача 2 MARKS : 10  DURATION : 1 week, 3 days

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

  © Качеството ЕООД. Всички права запазени

  Изработка на уеб сайт от Vipe Studio