5-02 Подготовка за одит – I част

Преглед на документирана информация и планиране на одита

На етап подготовка на одита се извършва преглед на документираната информация на одитираната организация, която може да включва документи и записи на системата за управление, доклади от предишни одити или др. За успешната подготовка на одита е необходимо при прегледа да се вземат предвид контекстът на организацията и определените в тази посока рискове и възможности.

При планиране на одита се прилага подход, основан на риска на базата на предоставената за организацията документирана информация. Ръководителят на екипа за одит съставя план за одит, който включва:

 • цели на одита;

 • обхват на одита;

 • критерии за одит;

 • местоположения (физически и виртуални);

 • дати, очаквано време, продължителност на срещите;

 • методи за одит;

 • роли и отговорности на членовете на екипа за одит;

 • разпределението на ресурсите.

Планирането на одита трябва да бъде гъвкаво и да позволява промени в процеса на извършване на одит.

Съставеният план за одит се представя на одитираната организация от ръководителя на екипа за одит за съгласуване и обсъждане на възникнали въпроси.

Още по темата: Как се планира конкретен одит?

Свързани документи: План за одит

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

  © Качеството ЕООД. Всички права запазени

  Изработка на уеб сайт от Vipe Studio