5-05 Извършване на одит – II част

Преглед, събиране и проверяване на документирана информация по време на одита

По време на прегледа, одиторът преценява дали прегледаната информация представлява обективно доказателство, което да доказва изпълнение на изискванията. Преценката се основава на пълнота, точност и актуалност на информацията.

Когато в рамките на одита не може да се предостави подходяща документирана информация, ръководителят на екипа за одит трябва да информира одитираната организация за вземане на решение за продължаване или прекратяване на одита, докато се решат проблемите с документираната информация.

По време на одита се събира информация чрез вземане на извадка. Вземането на извадка се извършва, когато не е възможно да се провери цялата налична информация по време на одита. Вземането на извадка се състои в избиране на по-малко от 100% от единиците на общата съвкупност за получаване и оценяване на доказателства за някои характеристики на разглежданата съвкупност, за да се направи заключение за цялата съвкупност.

Видове извадки:

  • извадка, основана на преценка – разчита се на компетентността и опита на екипа за одит;

  • извадка, основана на статистика – прилага се процес на подбор на извадката основан на теория на вероятностите.

Като доказателства за одит може да бъде приета само информация, която може да бъде проверена в определена степен. Когато степента на проверка е ниска, одиторът трябва да използва професионалната си преценка, за да определи степента на доверие.

Методите за събиране на информация могат да бъдат:

  • разговори/интервюта;

  • наблюдения;

  • преглед на документирана информация.

Още по темата: Какво се проверява по време на одит?, Одитиране на контекста на организацията, Одитиране на лидерство и ангажираност, Одит на виртуални дейности

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

    © Качеството ЕООД. Всички права запазени

    Изработка на уеб сайт от Vipe Studio