5-06 Извършване на одит – III част

Констатации и заключения от одит

Констатациите от одит се определят на базата на оценяване на доказателствата от одит спрямо критериите за одит. Констатациите могат да показват съответствие или несъответствие с критериите за одит. Несъответствията и свързаните с тях доказателства задължително се записват.

Несъответствията могат да бъдат класифицирани по количествен(пример от 1 до 5) или качествен(пример съществени, несъществени) признак.

При констатиране на несъответствие, одитираната организация трябва да потвърди, че доказателствата са точни и несъответствията са разбрани. Ако има неразрешени въпроси, те се записват в доклада от одит.

За подготовката на заключенията от одита е необходимо екипът за одит да:

 • извърши преглед на констатациите от одит;

 • постигне съгласие относно заключенията от одит;

 • подготви препоръки;

 • обсъди действията след одит.

Заключенията от одит включват информация за:

 • степента на съответствие с критериите за одит;

 • ефикасното прилагане, поддържане и подобряване на системата за управление;

 • постигане на целите на одита;

 • препоръки за подобряване.

Срещата за закриване на одита се провежда, за да се представят констатациите и заключенията от одита. Срещата се ръководи от ръководителя на екипа за одит в присъствието на ръководството на одитирана организация и други лица, по преценка на ръководството.

Разногласията относно констатациите и заключенията от одит трябва да се обсъдят с одитираната организация и ако е възможно да бъдат разрешени. В противен случай, те трябва да бъдат записани в доклада от одит.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

  © Качеството ЕООД. Всички права запазени

  Изработка на уеб сайт от Vipe Studio