5-07 Извършване на одит – IV част

Съставяне на доклад от одит и извършване на дейности след одит

Ръководителят на екипа за одит представя резултатите от одит в доклад от одит. Докладът трябва да предоставя пълен, точен обобщен и ясен запис от одита, като включва информация за:

 • целите, обхвата и критериите на одита;

 • клиента на одита/одитираната организация;

 • участниците в одита – членове на екипа за одита и участниците от страна на одитираната организация;

 • дати и местоположения;

 • констатации и свързаните с тях доказателства;

 • заключения от одита;

 • неразрешени различаващи се мнения между екипа за одит и одитираната организация.

Докладът се подготвя в предварително съгласуваните срокове. След като бъде прегледан и одобрен се разпространява на заинтересованите страни определени в програмата или плана за одит. При разпространението на доклада се вземат предвид мерките за гарантиране опазването на професионална тайна.

Одитът е завършен, когато всички планирани дейности са извършени. Документираната информация от одита се съхранява съгласно приетите правила и в съответствие с програмата за одит.

Лицето, което управлява програмата за одит не трябва да разкрива никаква информация, свързана с одита без изричното съгласие на клиента на одита. Когато се изисква да се разкрие съдържанието на даден документ от одит, клиентът на одит/одитираната организация трябва незабавно да бъде информиран.

Анализът на информацията от одита може да идентифицира нови рискове и възможности за програмата за одит, които би следвало да се вземат предвид при бъдещо планиране.

В зависимост от резултатите от одит е възможно да е необходимо прилагането на действия след одит – корекции, коригиращи действия или възможности за подобряване. Решения за прилагането на такива действия се вземат и предприемат в съгласувани срокове. Одитираната организация информира лицето, което управлява програмата за одит или екипа за одит за състоянието на тези действия. Задължително се извършва проверка на изпълнението действията и се оценява тяхната ефикасност. Резултатите от проверката и оценяването се докладват и служат като входен елемент за прогледа от ръководството.

Още по темата: Как да напишем доклад от одит?, За и против несъответствия от одит, Завършване на одит

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

  © Качеството ЕООД. Всички права запазени

  Изработка на уеб сайт от Vipe Studio