6-03 Компетентност на ръководителя на екипа за одит

Специфични знания и умения за ръководителя на екипа за одит

Ръководителят на екипа за одит трябва да притежава освен общите знания и умения за одитор и допълнителни знания и умения, свързани с:

 • планиране на одита и възлагане на задачи на членовете на екипа;

 • обсъждане на стратегически въпроси с ръководството на одитираната организация;

 • създаване и поддържане на сътрудничеството между членовете на екипа за одит;

 • управление на процеса на одит, включително неопределеността за постигане на целите на одита;

 • ефикасно използване на ресурсите;

 • опазване здравето и безопасността на членовете на екипа;

 • предоставяне на насоки и указания на одиторите в процес на обучение;

 • предотвратяване и разрешаване на конфликти;

 • ръководене и представяне на екипа;

 • подготовка на доклад от одит.

За да стане един одитор ръководител на екип за одит трябва да натрупа допълнителен одиторски опит под ръководството и указанията на друг ръководител на екип за одит.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

  © Качеството ЕООД. Всички права запазени

  Изработка на уеб сайт от Vipe Studio